Pakalpojumi pēc speciāliem kritērijiem

07.11.2017.  |   Drukas versija

Svarīgi!

Pakalpojumu sniegšanas atlase attiecas uz šādām veselības aprūpes pakalpojumu jomām: 

1. stacionārā ārstniecības iestādē plānveidā veicama onkoloģiskā ārstēšana;

2. ambulatorā mamogrāfija;

3. medicīniskā apaugļošana. 


[08.11.2017.]

Skaidrojums stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzējiem par ārstniecības iestādē nodarbināto ķirurgu pieredzi valsts apmaksāto ķirurģisko operāciju veikšanā

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir saņēmis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" jautājumu par nolikuma 9.3.6.2. apakšpunktu attiecībā uz ārstniecības personas, kuras sniegs ķirurģiskos onkoloģiskos pakalpojumus, pieredzi, proti, vai ķirurģiskās operācijas veikšanas pieredze nolikuma 9.3.6.2.13. apakšpunktā minētajā lokalizācijā – muskuļu un skeleta sistēma  ārstniecības personai ir būtiska pacientiem ar jebkuru diagnozi vai tikai pacientiem, kuriem pamata diagnoze ir ļaundabīga onkoloģiska saslimšana (pēc SSK-10: C00-C80 un C97).

NVD vērš uzmanību, ka nolikuma 9.3.6.2. apakšpunktā norādīts, ka ārstniecības personas pieredze aktuāla ķirurģisko operāciju veikšanā pacientam ar jebkuru diagnozi atbilstoši šī nolikuma 4. pielikumā esošajam NCSP ķirurģisko manipulāciju sarakstam. Savukārt nolikuma 4. pielikumā "NCSP ķirurģiskās manipulācijas, kas tiek pielietotas pacientu ar pamata diagnozi "ļaundabīgi audzēji"(SSK-10 C00-C80 un C97) ārstēšanā" uzrādīts manipulāciju saraksts, kuras pēc Vadības informācijas sistēmā ievadītās informācijas ir veiktas onkoloģiskajiem pacientiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, NVD precizē, ka ārstniecības personai, kura sniegs ķirurģiskos onkoloģiskos pakalpojumus svarīga ir pieredze nolikuma 4. pielikumā norādīto NCSP manipulāciju veikšanā nolikuma 9.3.6.2. apakšpunktā norādītajā apjomā neatkarīgi no pacienta diagnozes. 

 


 

[26.10.2017.]

Skaidrojums ambulatoro mamogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojuma sniegšanā izmantojamo iekārtu tehnisko prasību vērtēšanu

Nacionālais veselības dienests ir saņēmis Veselības aprūpes darba devēju asociācijas jautājumu attiecībā uz prasību mamogrāfa uztvērēja un kompresijas plates izmēriem un līdz ar to informē ambulatorās mamogrāfijas pakalpojuma sniedzējus par kārtību, kādā šī prasība tiks vērtēta.

Atlases nolikuma 9.1.5.5. apakšpunktā ir noteikts, ka uztvērēja un kompresijas plates izmēram jābūt ne mazākam kā 18x24 cm un 24x30 cm.

Ņemot vērā, ka atsevišķiem ražotājiem mamogrāfa uztvērēja un kompresijas plates izmēri nebūtiski atšķiras un šīs atšķirības neietekmē pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, vērtējot ambulatorās mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju atbilstību atlases nolikuma prasībām, atlases komisija neņems vērā nebūtiskas novirzes (1 cm robežās) no atlases nolikuma  9.1.5.5. apakšpunktā noteiktajiem parametriem. 


[23.10.2017.]

Paziņojums par grozījumiem ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumā

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2017. gada 13. oktobrī ir izsludinājis atlases procedūru "Ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada", kuras nolikumā ir veikti grozījumi prasībās ambulatorās mamogrāfijas veikšanai izmantojamajām iekārtām, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 9.1.5.2. apakšpunktu un līdz ar to pagarinot pieteikšanās termiņu minētajai atlasei.

Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt līdz 2017. gada 15. novembrim plkst. 17:00.

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.

Paziņojums par izmaiņām atlases nolikumā tiks publicētas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 24. oktobrī.


[13.10.2017.]

Paziņojums par ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasi

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izsludina atlases procedūru "Ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada", lai no jauna atlasītu minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus.

Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kurus izvērtēja un precizēja saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2017. gada 3. novembrim Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00:

 • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV – 1012, 2.stāvā, tālrunis 67201282;  
 • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV – 3301, tālrunis 63323471;
 • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV – 5407, tālrunis 65422236; 
 • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV – 4729, tālrunis 64772301;
 • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV – 3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2017. gada 3. novembra plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2017. gada 3. novembra plkst.17:00 Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

* Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".


[11.10.2017.]

Nacionālais veselības dienests 2017. gada 4. oktobrī tikās ar Latvijas Ķirurģijas asociācijas pārstāvjiem un vienojās par sadarbību, lai rastu efektīvākus risinājumus kārtībai, kādā dienests vērtēs plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti pēc līgumu par plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas nodrošināšanu noslēgšanas ar atlasē izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem.


[25.08.2017.]

Nacionālais veselības dienests ir izvērtējis ārstniecības iestāžu iesniegtos iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu.

Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem var iepazīties šeit:

1. pielikums "Iebildumu izvērtēšanas rezultāti plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei";

2. pielikums "Iebildumu izvērtēšanas rezultāti mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju atlasei";

3. pielikums "Iebildumu izvērtēšanas rezultāti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzēju atlasei".


[30.06.2017.]

Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem

Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem* informē, ka 2017. gadā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase šādu pakalpojumu sniegšanai:

 1. 1. stacionārā ārstniecības iestādē plānveidā veicama onkoloģiskā ārstēšana, kura ietver:

 • ķirurģiju;
 • staru terapiju;
 • ķīmijterapiju.

2. ambulatorā mamogrāfija, kura ietver:

 • krūts vēža skrīninga izmeklējumus;
 • diagnostiskās mamogrāfijas izmeklējumus;
 • mobilā mamogrāfa kabinetu krūts vēža skrīninga izmeklējumus.

3. medicīniskā apaugļošana. 


Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem iespējams iepazīties šeit:

1. pielikums Plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi;

2. pielikums Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi;

3. pielikums Medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi.

Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2017. gada 14. jūlijam personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi veiks Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 225.226.227. un 230. punktā noteiktajā kārtībā.

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 224.punktu.