Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

31.08.2018.  |   Drukas versija

1. Kādā kārtībā Nacionālā veselības dienesta (NVD) VIS stacionāra pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (SPANS) uzskaites dokumentā (UD) jāievada hospitalizētā pacienta diagnožu kodi?

Latvijā diagnožu kodēšanai jāpielieto "Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas" 10. redakcija (SSK-10). Detalizētu informāciju par SSK-10 pielietošanu Latvijā var sniegt Slimību profilakses un kontroles centrs, kurš sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju regulāri veic SSK-10 atjaunošanu.

DRG grupēšanas rezultātu aprēķinā tiek izmantoti tikai pie izrakstīšanās kustības norādītie diagnožu kodi. Kodējot saskaņā ar DRG klasifikācijas sistēmu, svarīgi ir precīzi norādīt galveno (pamata) diagnozi.

DRG grupēšanas rezultātu aprēķinā liela ietekme ir secībai, kādā tiek ievadītas izrakstīšanās diagnozes. Ja, piemēram, pirmais kā izrakstīšanās diagnozes kods būs norādīts kāds no komplikāciju diagnozes kodiem, šis kods tiks uzskatīts par svarīgāko un resursu ietilpīgāko kodu. Vislielākā ietekme uz grupēšanas rezultātu ir pirmajām divām VIS SPANS UD ievadītajām izrakstīšanās diagnozēm, minētajām diagnozēm jābūt saistībā ar veiktajām manipulācijām.


2. Kādā secībā NVD VIS SPANS uzskaites dokumentā (UD) jāievada "krustiņu" un "zvaigznīšu" diagnožu kodi?

VIS SPANS UD ir izveidots papildus datu lauks tām diagnozēm, kuras saskaņā ar SSK-10 var kodēt ar diviem kodiem (skaidrojums par šāda veida kodēšanas principiem ir pieejams SSK-10 2. sējuma "Instrukciju rokasgrāmata" sadaļā 3.1.3. Divi kodi vienam patoloģiskam stāvoklim "Krustiņu un zvaigznīšu sistēma").

Gadījumos, kad nepieciešams ailēs "Diagnozes kods" norādīt divus kodus vienam patoloģiskam stāvoklim (krustiņa (†) un zvaigznītes (*) kodus), tie jāraksta katrs savā ailē, viens otram blakus. Divi kodi vienam patoloģiskam stāvoklim ietver informāciju gan par vispārēju pamatslimību (diagnozes kods, kas apzīmēts ar krustiņu konkrētajā rindā tiek ievadīts pirmais), gan par tās izpausmes diagnozi konkrētā orgānā vai lokalizācijā (papildus kods, apzīmēts ar zvaigznīti, jāievada blakus ailē). Kodu ar zvaigznīti nedrīkst uzskaites dokumentā norādīt vienu pašu, šis diagnozes kods var tikt norādīts tikai kā otrais diagnozes kods, blakus diagnozes kodam ar krustiņu.


3. Kādā kārtībā NVD VIS SPANS uzskaites dokumentā (UD) jāievada hospitalizētajam pacientam veiktās manipulācijas atbilstoši NCSP Latvijas klasifikatoram?

Datu laukā "NCSP+ Manipulācijas" ievada:

  • ailē "NCSP+ Kods" - manipulāciju kodus saskaņā ar NCSP Latvijas klasifikatoru, ņemot vērā, ka par daudzu NCSP manipulāciju kodu pielietojumu pie koda nosaukuma ir pievienotas paskaidrojošas piezīmes;
  • ailē "Nosaukums" – manipulāciju nosaukumus saskaņā ar NCSP Latvijas klasifikatoru;
  • ailē "Skaits" – skaitli "1". Ja terapijas vai diagnostikas pasākumu skaits ir lielāks par vienu, skaitu var reģistrēt ailē "NCSP+ Kods" ar atbilstošo papildus kodu no NCSP Latvijas klasifikatora papildnodaļas Z "Vispārīgi precizējoši apzīmētāji, kas attiecināmi uz visām citām nodaļām" sadaļas ZW "Dažādi papildus kodi":

- ZWNN 00 "Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: no diviem līdz četriem atkārtojumiem vienā seansā", t.i. vienā                        hospitalizācijas gadījumā (izņēmums: paralēls pāru orgānu izmeklējums);

- ZWNN 05 "Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: pieci un vairāk atkārtojumi vienā seansā", t.i. hospitalizācijas gadījumā.


  • ailē "Sākuma datums" - manipulācijas vai operācijas veikšanas datums (diena, mēnesis, gads). Attiecībā uz manipulācijas veikšanas datumu, jāievada tikai manipulācijas uzsākšanas datums. Manipulācijas sākuma un beigu laiks jāievada tikai ķirurģisko manipulāciju gadījumā;
  • ailē "Beigu datums" - operācijas beigu datums (diena, mēnesis, gads);
  • ailē "St.:Min." – operācijas veikšanas laiks stundās un minūtēs. Operācijas ilgumu jāievada arī ailē "NCSP+ Kods" ar atbilstošo papildus kodu no NCSP Latvijas klasifikatora papildnodaļas Z "Vispārīgi precizējoši apzīmētāji, kas attiecināmi uz visām citām nodaļām" sadaļas ZXE "Operācijas ilgums" kodiem;
  • ailēs "Pers. kods" un "Identifikators" jāievada ārstniecības personas identifikācijas numurs (personas kods vai Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators). 


4. Kādā secībā NVD VIS SPANS uzskaites dokumentā (UD) jāievada NCSP Latvijas klasifikatora manipulāciju kodi un papildus kodi?

NCSP Latvijas klasifikatora manipulāciju kodu ievadīšanas secība neietekmē grupēšanas rezultātu, bet jāņem vērā, ka DRG aprēķinā tiek izmantoti pirmie 150 UD ievadītie NCSP manipulāciju kodi, t.sk. papildu kodi.

Ja tiek norādīti NCSP Latvijas klasifikatora manipulāciju papildus kodi no papildnodaļas Z "Vispārīgi precizējoši apzīmētāji, kas attiecināmi uz visām citām nodaļām" (manipulācijas ilgums, steidzamība u.c.), tie jāievada pēc katras atbilstošās manipulācijas pamatkoda, tos nedrīkst lietot vienus pašus. Vēlams VIS SPANS UD, pirmkārt, ievadīt nozīmīgāko un resursu ietilpīgāko NCSP Latvijas klasifikatora manipulāciju pamatkodus.


5. Vai NVD VIS SPANS uzskaites dokumentā (UD) jāievada visu attiecīgajā pacienta hospitalizācijas gadījumā izpildīto manipulāciju iespējamos kodus un papildus kodus?

Nav nepieciešams ievadīt VIS SPANS UD pilnīgi visu ārstniecības iestādes konkrētajā gadījumā veikto NCSP Latvijas klasifikatora manipulāciju kodus un papildus kodus. Sākot ar 2016. gada 1.jūliju, NCSP Latvijas klasifikatorā ir ieviesta pazīme "Manipulācijas, kas neietekmē grupēšanu" un šo manipulāciju ievadīšana VIS SPANS UD nav obligāta. Manipulācijas, kas neietekmē grupēšanu, var ievadīt ārstniecības iestādes vajadzībām, piemēram, padarītā darba uzskaitei vai statistikas datu iegūšanai.


6. Kā var norādīt to, cik reizes izpildīta manipulācija?

Uz visiem NOMESCO klasifikācijas terapijas un diagnostikas pasākumiem attiecas princips, ka NCSP manipulācijas kods jāreģistrē vienu reizi, un skaits, cik reizes veikta attiecīgā manipulācija, jānorāda ar papildus kodu no papildnodaļas Z "Vispārīgi precizējoši apzīmētāji, kas attiecināmi uz visām citām nodaļām" sadaļas ZW "Dažādi papildu kodi":

  • ZWNN 00 "Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: no diviem līdz četriem atkārtojumiem vienā seansā", t.i. vienā hospitalizācijas gadījumā (izņēmums: paralēls pāru orgānu izmeklējums);
  • ZWNN 05 "Terapijas vai izmeklēšanas pasākumiem: pieci un vairāk atkārtojumi vienā seansā", t.i., vienā hospitalizācijas gadījumā.

7. Kā jākodē pacientam hospitalizācijas laikā veiktā medikamentozā terapija?

Medikamentozās terapijas manipulāciju kodi ir norādīti NCSP Latvijas klasifikatora nodaļas W "Vispārēji pasākumi" sadaļā WB "Medikamentoza ārstēšana". Hospitalizācijas laikā veiktās attiecīgās medikamentozās terapijas NCSP kodu jāievada tikai vienu reizi, ar papildus kodiem norādot manipulāciju skaitu. Medikamentu nosaukumus ar kodu nav jānorāda.


8. Kuru personu norādīt kā izpildītāju medikamentozās terapijas, psihoterapijas, palīgpasākumu u.c. gadījumos?

To, kuras ārstniecības personas identifikācijas numuru vai personas kodu norādīt kā izpildītāju medikamentozās terapijas, psihoterapijas u.c. palīgpasākumu gadījumos, izlemj konkrētā ārstniecības iestāde.


9. Kā rīkoties, ja manipulācijai nav koda NCSP Latvijas klasifikatorā vai NCSP Latvijas klasifikatorā ir kodi manipulācijām, kas tiek veiktas ar Latvijā neapstiprinātām medicīniskajām tehnoloģijām?

NCSP Latvijas klasifikatoru iespējams papildināt ar jauniem manipulāciju kodiem, kā arī izņemt tādu manipulāciju kodus, kuras Latvijā netiek veiktas, vai kuru veikšanai Latvijā nav apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lai NCSP Latvijas klasifikatorā veiktu izmaiņas, priekšlikumi manipulāciju kodu izmaiņām iesniedzami Nacionālajā veselības dienestā.


10. Kā rīkoties, ja konstatēts, ka NCSP Latvijas klasifikatorā manipulācijas formulējums vai DRG formulējums ir neprecīzs (tulkojuma vai kāda cita iemesla dēļ) un nepieciešami labojumi?

Lai veiktu izmaiņas NCSP Latvijas klasifikatora manipulāciju nosaukumos vai DRG nosaukumos, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām iesniedzami Nacionālajā veselības dienestā.


11. Kā rīkoties, ja ir jautājumi par DRG un manipulāciju kodēšanu, pielietojot NCSP Latvijas klasifikatoru?

Atbalsta e-pasts slimnīcu pārstāvjiem: drg@vmnvd.gov.lv.