Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

24.10.2018.  |   Drukas versija


ESF līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros"* aktivitāšu īstenošanas ietvarā 2018. gada 31. maijā tika noslēgts līgums par eksperta pakalpojumiem veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā par pakalpojumiem trīs konkrētās jomās:

  • ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā;
  • pacientu sūdzību analīzes jomā;
  • Ārstniecības riska fonda darbības izvērtēšanā.

Pakalpojuma sniedzējs ir Nīderlandē reģistrēta starptautiska ekspertu grupa "Stichting Eurinspect" (turpmāk – eksperti), kas ir arī EPSO (European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care) biedri.

Ekspertu darba uzdevums ir analizēt pašreizējo situāciju likumdošanā un procesos iesaistīto pušu darbību, kā arī sniegt priekšlikumus balstītus uz citu valstu labās prakses piemēriem.

Lai gūtu vispusīgu priekšstatu par ārstniecības iestāžu uzraudzību, pacientu sūdzību analīzi un Ārstniecības riska fonda darbību Latvijā, no 2018. gada 2. līdz 5. jūlijam eksperti viesojās Latvijā, lai klātienē tiktos ar Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas pārstāvjiem, dažādu nozares profesionālo apvienību, pacientu apvienību, Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, procesu pētniekiem un nozarē aktīvi iesaistītiem juristiem.

No š. g. 28. līdz 30. augustam  ekspertu grupa atkārtoti viesojās Veselības inspekcijā, kur rīkoja veselības inspekcijas pārstāvjiem paredzētas prezentācijas un apaļā galda diskusijas par izpētes rezultātiem un sniegtajiem priekšlikumiem, kā arī labās prakses piemēriem ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā, pacientu sūdzību izskatīšanā un Ārstniecības riska fonda darbības pilnveidošanā.

Savukārt 30. augusta pēcpusdienā Veselības inspekcijas, Veselības ministrijas un  tās pakļautībā esošo iestāžu pārstāvjiem, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Latvijas Slimnīcu biedrības, pacietu biedrību un citu organizāciju pārstāvjiem eksperti prezentēja savus galvenos priekšlikumus un labās prakses piemērus, kā arī pasākuma dalībnieki diskutēja par Veselības inspekcijas esošo pozīciju, apsprieda ekspertu ieteikumus ārstniecības iestāžu uzraudzības, sūdzību izskatīšanas jomā.

Kā galvenie ieteikumi minēti - koncentrēties uz veselības aprūpes kvalitātes un sniegtā pakalpojuma drošības uzlabošanu, pāriet no atbilstības novērtēšanas uz sadarbības inspicēšanas metodēm, lai kļūtu  par uzticamu partneri ieinteresētajām personām, ārstniecības iestādēs ieviest pašnovērtējumu kā daļu no uzraudzības sistēmas. Sūdzību izskatīšanā ieteikts pārskatīt sūdzību izskatīšanas procedūru, apsvērt iespēju ieviest sūdzību šķirošanas procesu, klasificēšanu un starpniecības soli procesā; izmantot sūdzības kā mācību līdzekli. Inspekcija jau šobrīd ir uzsākusi praksi sūdzību izskatīšanā iesaistīt ārstniecības iestādi, lūdzot iestādes viedokli. Vēl viens no ieteikumiem - pozicionēt Veselības inspekciju kā neatkarīgāku, pārredzamu  un atbildīgu institūciju.

Balstoties uz dokumentu analīzi un klātienes intervijās un diskusijās iegūto informāciju, eksperti izstrādā gala ziņojumu, kā arī 22., 23., 30.oktobrī Veselības inspekcijā sniegs klātienes konsultācijas Veselības ministrijas un tās pakļautības iestāžu pārstāvjiem par gala ziņojumā ietvertajām tēmām.

29.oktobrī uz tikšanos aicināti Veselības ministrijas, tās pakļautības iestāžu, nozares profesionālo organizāciju, pacientu organizāciju un citu nozarē iesaistīto organizāciju pārstāvji, lai pārrunātu ekspertu pašreizējā stāvokļa vērtējumu un pārrunātu attīstības iespējas ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā, pacientu sūdzību analīzes jomā un Ārstniecības riska fonda darbībā.

Ekspertu sagatavotais gala ziņojums būs pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.


*Projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001