Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar E-veselības informācijas sistēmu

17.01.2020.  |   Drukas versija


Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu".

Pasākumu realizācija plānota, ievērojot ieteikumus par iepriekšējiem E-veselības attīstības posmiem (t. sk. lietotāju, sadarbības partneru, trešo pušu izstrādātāju). Projekts tiks īstenots projektu programmā, apvienojot gan šī projekta, gan otra 3. kārtas projekta "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju" pārvaldības aktivitātes. Projekts paredz pilnveidot publiskās pārvaldes 15 procesus un publicēt 15 atvērtās datu kopas. 


Projekta īstenotājs: Nacionālais veselības dienests.

Projekta partneri: Veselības ministrija (VM), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Zāļu valsts aģentūra (ZVA), Veselības inspekcija (VI), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Projekta norises laiks: 36 mēnešu laikā no līguma vai vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms: ir 5 milj. eiro, tajā skaitā 4 250 000 eiro ir ERAF finansējums (85 %) un 750 000 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15 %).


Projekta virsmērķis: nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, operatīvāku un efektīvāku finanšu informācijas un informācijas par pakal¬pojumiem pārvaldību veselības aprūpes nozarē valsts un iestāžu līmenī, lai pie¬ņemtu pamatotus un nozarei stratēģiski un taktiski svarīgus lēmumus.

Projekta mērķi:

1. Ārstniecības pakalpojumu kvalitātes veicināšana, nodrošinot:

 • elektronisku saziņu un automatizētus uzaicinājumus uz izmeklējumiem saistībā ar valsts organizētā vēža skrīninga un pēc skrīninga izmeklējumu rezultātiem; 
 • elektronisku operatīvo dienestu apziņošanu par ārstniecības iestādēs pieejamajiem gultu resursiem ārkārtas situācijās. 

2. Administratīvā sloga mazināšana, nodrošinot:

 • iedzīvotājiem elektroniski pieejamas izziņas par personas veselības stāvokli; 
 • elektronisku saņemto ārstniecības pakalpojumu iekļaušanu iedzīvotāja gada ienākumu deklarācijā. 

3. Publiskās pārvaldes efektivitātes veicināšana, nodrošinot:

 • medicīnisko dokumentu un līgumu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu; 
 • elektroniskas informācijas saņemšanu un rēķinu izrakstīšanu no ārstniecības iestādēm, aptiekām un zobārstniecībām un zobārstu praksēm par sniegtajiem un apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem; 
 • elektronisku personas statusa pārbaudi, vai persona ir tiesīga saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un medikamentus; 
 • ātrāku naudas par attaisnotajiem izdevumiem atgūšanas procesu ar VVIS – VID saskarnes palīdzību.

4. Veselības nozares pārvaldības un uzraudzības uzlabošana, nodrošinot:

 • elektronisku veselības nozares datu analītisko pārskatu un statistisko atskaišu sagatavošanu; 
 • elektronisku ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas maiņu, pamatojoties uz elektroniski iesniegtiem izglītības dokumentiem un sertifikātiem; 
 • vienotu NVD reģistru pārvaldību un pieejamību Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā. 

Projektā paredzētas šādas darbības:

1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana; 

2. programmatūras izstrādes iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

3. programmatūras dokumentācijas izstrāde;

4. kvalitātes uzraudzības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

5. kvalitātes kontrole;

6. sistēmas izstrāde;

7. programmatūras drošības un veiktspējasaudita iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

8. sistēmas drošības un veiktspējas audits;

9. E-veselības platformas darbināšanai nepieciešamā specifiska tehniskā infrastruktūras iegāde;

10. publicitāte. 


Projekta statuss:

Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta sadarbības partneriem – VID, ZVA, VI, SPKC un VM. Izstrādāta iepirkuma dokumentācija iepirkumam “Projektu "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" un “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole un tehniskās specifikācijas izstrāde”. Notiek iepirkuma dokumentācijas saskaņošana ar VM. Šī gada janvārī plānots uzsākt iepirkuma procedūru. 2019. gada beigās NVD sagatavoja ziņojumu, iesniegšanai Ministru Kabinetā, par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31. janvārim.


Projekta vadītājs:

Monika Seļicka, tālrunis: 67519983.