S2 veidlapa

09.08.2017.  |   Drukas versija

Kas ir S2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu"?

Lai persona varētu doties uz citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti vai Šveices Konfederāciju (turpmāk – Dalībvalsts) ar mērķi saņemt konkrētus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, tai ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja, kas apliecina personas tiesības citā valstī saņemt no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Atļauja doties uz citu Dalībvalsti tiek noformēta kā S2 veidlapa.

S2 veidlapa ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs (analoga S2 veidlapai ir E112 veidlapa, kas ir vecā parauga E-veidlapa).

Kompetentā institūcija, nolemjot, ka personai ir tiesības doties uz citu Dalībvalsti saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, neizsniedz personai naudas līdzekļus, kā arī neveic tiešus maksājumus ārstniecības iestādei, bet izsniedz S2 veidlapu. S2 veidlapa ir kā garantija, ka Dalībvalsts, kas izsniegusi S2 veidlapu personai, norēķināsies ar Dalībvalsti, kurā personai tiks sniegts konkrētais nepieciešamais plānveida veselības aprūpes pakalpojums.


Kas var pretendēt S2 veidlapas saņemšanai?

Nacionālais veselības dienests S2 veidlapu izsniedz, ja ir izpildījušies šādi nosacījumi:

 • persona ir tiesīga saņemt no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • personai nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta;
 • iesnieguma izskatīšanas laikā neviena no ārstniecības iestādēm Latvijā, ar kuru valstij ir noslēgts līgums, nevar nodrošināt personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, un par to ir saņemts pamatots ārstniecības iestādes atzinums;
 • veselības aprūpes pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību;
 • personai nepieciešamais plānveida veselības aprūpes pakalpojums netiek sniegts klīnisku pētījumu ietvaros, kā arī tam neizmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.

Kā saņemt S2 veidlapu?

Lai varētu saņemt S2 veidlapu, personai Nacionālajā veselības dienestā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1) iesnieguma forma S2 veidlapas saņemšanai, kurā norādīta šāda informācija:

 • vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs;
 • veselības aprūpes pakalpojums, kas personai nepieciešams saskaņā ar ārstu konsilija atzinumu;
 • veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas valsts un ārstniecības iestāde.

2) attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija atzinumu, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums, kā arī pamatojums, vai šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību, un medicīniski pamatoti iemesli, kādēļ personai attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt citā valstī.


Kas jāņem vērā?

 • Personai jāsaņem S2 veidlapa pirms došanās uz plānoto ārstēšanu.
 • S2 veidlapa nav jātulko, jo tas ir vienota parauga dokuments visās Dalībvalstīs.
 • Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai persona iesniedz Dalībvalsts ārstniecības iestādes apstiprinājumu, ka veselības aprūpes pakalpojums, ko plānots saņemt attiecīgajā ārstniecības iestādē, tiks nodrošināts, pamatojoties uz S2 veidlapu.

S2 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.
 • Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".