Latvijas iedzīvotājiem

26.02.2015.  |   Drukas versija

Latvijai pievienojoties Eiropas Savienībai tās iedzīvotājiem paveras plašākas iespējas ceļot. Uzturoties kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas (Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas) valstīm, kā arī Šveices Konfederācijā (turpmāk tekstā - Dalībvalstis), Latvijas iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību.

 

Likumdošana:

No 2010.gada 1.maija stājās spēkā jauna un uzlabota 2004.gada 29.aprīlī Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtā Regula Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (turpmāk – Regula Nr.883/2004) un 2009.gada 16.septembrī pieņemtā Regula Nr.987/2009, kas nosaka Regulas Nr.883/2004 piemērošanas kārtību.

Regulas, kuras stājās spēkā ar 2010.gada 1.maiju, aizstāj Padomes Regulu (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas dalībvalstu teritorijā (turpmāk – Regula Nr.1408/71) un Padomes Regulu (EEK) Nr.574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas dalībvalstīs (turpmāk Regula Nr.574/72) saskaņā ar kuru nosacījumiem Latvija kā ES dalībvalsts no 2004.gada 1.maija nodrošināja sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.

No minētajām regulām izriet, ka personai pārvietojoties Eiropas Kopienas teritorijā, tā nezaudē tiesības uz valsts garantēto medicīnisko palīdzību. Jāņem vērā, ka katrai Dalībvalstij ir savi nacionālie likumi, kas nosaka valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomu un saņemšanas kārtību, Regula Nr.883/2004 tiek izmantota tikai, lai tos koordinētu.

 

Valstis, uz kurām attiecas minētie Eiropas Savienības normatīvie akti:

  • Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karaliste, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis un Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina.
  • Šveices Konfederācija (no 2006.gada 1.aprīļa).