Regresu nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Regresu nodaļas kompetence un atbildība:

  • nodrošināt valsts budžeta līdzekļu, kuri izlietoti cietušo personu ārstēšanai un rehabilitācijai, atgūšanu regresa kārtībā;
  • izstrādāt metodiskos materiālus un skaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar cietušo personu ārstēšanai un rehabilitācijai izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšanu regresa kārtībā;
  • organizēt sadarbību un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm ar mērķi iegūt informāciju par gadījumiem, kad personas veselībai ir nodarīts kaitējums un ir konstatētas noziedzīga nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma pazīmes;
  • uzskaitīt un analizēt ārstniecības iestāžu sagatavoto informāciju, kas saistīta ar personas veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ;
  • uzskaitīt un analizēt sagatavotās regresu lietas un prasības, kā arī sagatavot attiecīgos pārskatus un atskaites.