Piedziņas nodaļa

29.09.2020.  |   Drukas versija
Piedziņas nodaļas kompetence un atbildība:
  • nodrošināt valsts budžeta līdzekļu, kuri izlietoti cietušo personu ārstēšanai un rehabilitācijai, atgūšanu regresa kārtībā;
  • izstrādāt metodiskos materiālus un skaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar cietušo personu ārstēšanai un rehabilitācijai izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšanu regresa kārtībā;
  • uzskaitīt un analizēt ārstniecības iestāžu sagatavoto informāciju, kas saistīta ar personas veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ;
  • nodrošināt Ārstniecības riska fonda līdzekļu administrēšanu, uzskaiti, kontroli un analīzi;
  • uzskaitīt un analizēt sagatavotās regresu lietas un prasības, kā arī sagatavot attiecīgos pārskatus un atskaites;
  • nodrošināt ārstniecības riska maksājumu iekasēšanu no ārstniecības iestādēm;
  • veikt līdzekļu izmaksu no Ārstniecības riska fonda par personai nodarīto kaitējumu;
  • nodrošināt līdzekļu piedziņu no ārstniecības iestādēm, kuras nav veikušas ārstniecības riska maksājumus.