Grāmatvedības nodaļa

13.09.2017.  |   Drukas versija

Grāmatvedības nodaļas kompetence un atbilstība:

 • izpildīt pilnu grāmatvedības ciklu un veidot finanšu pārskatus par attiecīgo pārskata periodu, kārtot grāmatvedības reģistrus;
 • nodrošināt patiesas un pilnīgas informācijas par Nacionālā veselības dienesta saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli iekļaušanu finanšu pārskatos;
 • veidot Nacionālā veselības dienesta un tā teritoriālo nodaļu konsolidētos budžeta pārskatus;
 • veikt Nacionālā veselības dienesta ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaiti;
 • dokumentēt visus Nacionālā veselības dienesta saimnieciskos darījumus;
 • organizēt Nacionālā veselības dienesta finanšu dokumentu apriti;
 • veikt inventarizācijas rezultātu salīdzināšanu ar grāmatvedības datiem un to operatīvu iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros;
 • nodrošināt nodokļu, nodevu u.c. obligāto maksājumu nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • nodrošināt norēķinus ar pasūtītājiem un piegādātājiem saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta centrālā biroja noslēgtajiem līgumiem, bet ar aptiekām – saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta teritoriālo nodaļu noslēgtajiem līgumiem;
 • sagatavot ārējiem lietotājiem paredzētus statistikas pārskatus un finanšu informāciju atbilstoši Nacionālā veselības dienesta iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot operatīvos pārskatus un Nacionālā veselības dienesta centrālā biroja un Rīgas nodaļas budžeta tāmi;
 • veikt centralizēti iepirkto ārstniecības līdzekļu piegādes līgumu, kuros Nacionālais veselības dienests darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs, izpildes kontroli.