Departaments

13.09.2017.  |   Drukas versija

Finanšu vadības departamenta kompetence un atbildība:

  • plānot Nacionālajam veselības dienestam administrēšanai nodotos veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  • uzraudzīt Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;
  • nodrošināt ikgadējā budžeta pieprasījuma sagatavošanu sadalījumā pa Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotajām valsts budžeta programmām, apakšprogrammām;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta grāmatvedības uzskaiti un organizāciju;
  • saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un veselības aprūpes jomu regulējošiem starptautiskajiem līgumiem norēķināties par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm;
  • veikt starpvalstu norēķinus ar Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices Konfederāciju par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas Republikas iedzīvotājiem uzturoties Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā, kā arī Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājiem uzturoties Latvijas Republikā;
  • nodrošināt grāmatvedības kontroli par Nacionālā veselības dienesta materiālo un finanšu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta iepirkumu veikšanu;
  • organizēt un veikt ārējos normatīvos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.