Departaments

06.09.2017.  |   Drukas versija

Ārstniecības pakalpojumu departamenta kompetence un atbildība:

 • analizēt un plānot veselības aprūpes pakalpojumu veidus un struktūru un izvērtēt veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešamību;
 • nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 • nodrošināt līgumu slēgšanu ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem gadskārtējā valsts budžetā paredzētā finansējuma ietvaros;
 • izstrādāt priekšlikumus veselības aprūpes organizēšanas un veselības aprūpes apmaksas nosacījumu izmaiņām;
 • izstrādāt priekšlikumus par veselības aprūpei piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;
 • organizēt valsts organizēto vēža skrīningu, plānot skrīninga pakalpojumus, veikt rezultātu monitoringu un analīzi;
 • informēt Latvijas Republikas un citu valstu iedzīvotājus un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas un apmaksas kārtību Latvijas Republikā;
 • reģistrēt klīniskās vadlīnijas.

Funkciju izpildei Ārstniecības pakalpojuma departaments īsteno šādus vispārējos uzdevumus:

 • plāno nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un prognozē veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu;
 • koordinē un organizē līgumu slēgšanu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;
 • nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisijas darbību;
 • analizē ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu izpildes datus;
 • nodrošina Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma” (turpmāk – VIS) funkcionalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • nodrošina konstatēto ārstniecības iestāžu pieļauto veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas nepilnību novēršanu;
 • organizē sadarbību ar valsts institūcijām, nozares profesionālajām organizācijām un citām juridiskām vai fiziskām personām veselības aprūpes pakalpojumu attīstības jomā un gadījumos, kas saistīti ar VIS funkcionalitātes attīstību vai VIS datu izmantošanu.