Ārstniecības pakalpojumu departaments

07.10.2015.  |   Drukas versija

Ārsniecības pakalpojuma departaments īsteno šādas funkcijas:

 •  analizē un plāno veselības aprūpes pakalpojumu veidus un struktūru un izvērtē veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešamību;
 • nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 • nodrošina līgumu slēgšanu ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem gadskārtējā valsts budžetā paredzētā finansējuma ietvaros;
 • zstrādā priekšlikumus veselības aprūpes organizēšanas un veselības aprūpes apmaksas nosacījumu izmaiņām;
 • izstrādā priekšlikumus par veselības aprūpei piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;
 • organizē valsts organizēto vēža skrīningu, plāno skrīninga pakalpojumus, veic rezultātu monitoringu un analīzi;
 • informē Latvijas Republikas un citu valstu iedzīvotājus un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas un apmaksas kārtību Latvijas Republikā;
 • reģistrē klīniskās vadlīnijas.

Funkciju izpildei Ārstniecības pakalpojuma departaments īsteno šādus vispārējos uzdevumus:

 • plāno nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un prognozē veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu;
 • koordinē un organizē līgumu slēgšanu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;
 • nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisijas darbību;
 • analizē ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu izpildes datus;
 • nodrošina Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma” (turpmāk – VIS) funkcionalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • nodrošina konstatēto ārstniecības iestāžu pieļauto veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas nepilnību novēršanu;
 • organizē sadarbību ar valsts institūcijām, nozares profesionālajām organizācijām un citām juridiskām vai fiziskām personām veselības aprūpes pakalpojumu attīstības jomā un gadījumos, kas saistīti ar VIS funkcionalitātes attīstību vai VIS datu izmantošanu.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv