Veselības aprūpe mājās

31.08.2018.  |   Drukas versija

Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), savukārt Noteikumu 74.5. apakšpunktā minētos rehabilitācijas pakalpojumus – sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz tikai tās Noteikumu 76. punktā minētās personas, kuras strādā ārstniecības iestādē, kam noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) līgums par veselības aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – sniegšanu un apmaksu.

Rehabilitācijas pakalpojumus sniedz pacientiem ar diagnozi I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums), I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums), I63 (Smadzeņu infarkts), I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts), I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas) un bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, kas izsniegts šo noteikumu VII nodaļā minētajā kārtībā un kam pievienots Noteikumu Nr.1529 150. un 151. punktā minētajā kārtībā izstrādāts medicīniskās rehabilitācijas plāns, kā arī iepriekš izvērtējot medicīniskās rehabilitācijas potenciālu, sertificēts fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds, kam noslēgts ar NVD līgums par veselības aprūpes pakalpojuma – veselības aprūpe mājās – sniegšanu un apmaksu.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69 un pie bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, kuriem nepieciešama veselības aprūpe mājās, tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem.

Veselības aprūpes mājās sniedzējiem jāveic šādi pienākumi:

 • jāplāno pacientu aprūpi;
 • jāveic ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas;
 • jāsagatavo pacientu diagnostiskām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām;
 • jāveic paliatīvo aprūpi un termināla pacienta aprūpi;
 • nepieciešamības gadījumā jāasistē ārstam ārstniecisko procedūru izpildes laikā;
 • jāapmāca un jāizglīto pacientu un viņa tuviniekus vai ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā;
 • jāsniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību savas kompetences ietvaros līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierašanās brīdim;
 • ja nepieciešams, pacienta aprūpē jāiesaista pacienta ģimenes ārsts vai pamatteritorijas ģimenes ārsts.

Ārstniecības iestāde, kura sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās, nodrošina:

 • iespēju personām pieteikties veselības aprūpes pakalpojuma mājās saņemšanai darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
 • pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;
 • šo pakalpojumu sniegšanu darbdienās, brīvdienās un svētku dienās.

Pēc veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniegšanas perioda beigām veselības aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji pacienta ģimenes ārstam vai pamatteritorijas ģimenes ārstam iesniedz aprūpes izrakstu ar aprūpes rezultātu. Veiktos veselības aprūpes mājās pakalpojumus dokumentē aktos par medicīniskās uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

NVD veido, papildina un organizē Ārstniecības iestāžu gaidīšanas sarakstu uz pakalpojumu – veselības aprūpe mājās konkrētā administratīvā teritorijā. Ja kādā administratīvā teritorijā pakalpojums – veselības aprūpe mājās nav nodrošināts, bet ir nepieciešams, NVD izskata iespēju iekļaut pakalpojumu šajā administratīvā teritorijā jau esošā līgumā, kas noslēgts ar Ārstniecības iestādi.


Ārstniecības iestāžu saraksti
Vadlīnijas veselības aprūpes mājās uzskaites dokumentu aizpildīšanai:
 • uzrāda pacienta grupu 85 – personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās;
 • uzrāda manipulāciju „60259 - Ārsta palīga (feldšera) vai māsas veiktā viena pacienta pirmā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai). Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi diennaktī. Neuzrādīt kopā ar 60260” vai "60260 – Ārsta palīga (feldšera) vai māsas, kā arī funkcionālā speciālista, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veiktā viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai). Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi diennaktī. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 60259" (saskaņā ar Noteikumu Nr. 1529 16. pielikumu) atbilstoši veselības aprūpes mājās līmenim, ņemot vērā, ka samaksa par katru no iepriekš minētajām manipulācijām tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi diennaktī, un abas manipulācijas nedrīkst uzrādīt vienlaicīgi (kopā) par diennakti;
 • pacientam sniegto veselības aprūpi mājās, kas noteikta Noteikumu Nr. 1529 74.5. apakšpunktā (rehabilitācijas pakalpojumi mājas aprūpes ietvaros), apmaksā saskaņā ar Noteikumu Nr. 1529 16. pielikuma 3140. punktā norādītās manipulācijas "60260 – Ārsta palīga (feldšera) vai māsas, kā arī funkcionālā speciālista, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veiktā viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās (atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai). Samaksa tiek veikta ne vairāk kā vienu reizi diennaktī. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 60259" tarifu;
 • uzrāda manipulāciju "60249 - Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīte pie pacienta, nodrošinot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mājās (atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai). Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 55073".

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 pielikumiem Nr. 94 un Nr. 95 (MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā):


Nosūtījums

Pacienta karte