Pakalpojumu saņemšana ES un iepriekšējās atļaujas

18.08.2017.  |   Drukas versija

Pārrobežu veselības aprūpes Direktīva paredz, ka var saņemt izdevumu atlīdzību par citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā saņemtu plānveida veselības aprūpi (Latvijas iedzīvotāji var saņemt atlīdzību atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem, kādi ir spēkā Latvijā).

 • Saņemot veselības aprūpes pakalpojumu citā dalībvalstī, pacients, saņems no savas valsts tādu summu, kāda par šo pakalpojumu ir noteikta pacienta piederības dalībvalstī (šeit – Latvijā), bet ne vairāk kā pacients samaksājis par šo pakalpojumu.
 • Atmaksāti tiks tikai tie veselības aprūpes pakalpojumi, kas piederības valstī (šeit – Latvijā) tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Pacients pats nodrošina un apmaksā transporta un uzturēšanās izmaksas, kā arī sākotnēji norēķinās ar veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju. 
 • Atsevišķiem pakalpojumiem, lai tos saņemtu citās ES dalībvalatīs, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē un Šveicē – nepieciešams iepriekš saņemt atļauju.

Paredzētā kārtība iepriekšējo atļauju saņemšanai

Nacionālais veselības dienests lemj par iepriekšējas atļaujas izsniegšanu šādu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai kādā no ES, EEZ (Norvēģijā, Islande, Lihtenšteinā) dalībvalstīm vai Šveicē:

 • lielo locītavu endoprotezēšana stacionārā;
 • kardioķirurģiskā ārstēšana stacionārā (piemēram, miokarda revaskularizācija; aortokoronārā, mamarokoronārā šuntēšana; sirds audzēju operācijas; vārstuļu plastiskās operācijas; iedzimtu sirds saslimšanu korekcijas u.c.);
 • medicīniskā rehabilitācija stacionārā;
 • ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijā (piemēram, kataraktas, glaukomas operācijas);
 • medicīniskā apaugļošana.

Nacionālais veselības dienests atsaka izsniegt iepriekšējo atļauju:

 • tādu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kurus sniedz klīnisku pētījumu ietvaros vai kuriem izmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju;
 • gadījumos, ja veselības aprūpes pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā var saņemt šādā termiņā:
 • lielo locītavu endoprotezēšana stacionārā un medicīniskā apaugļošana – 5 gados;
 • kardioķirurģiskā ārstēšana stacionārā un medicīniskā rehabilitācija stacionārā – 12 mēnešos;
 • ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijā– 24 mēnešos.

Gaidīšanas rinda netiek ņemta vērā gadījumos, kad gaidīšanu nepieļauj pacienta veselības stāvoklis un paredzamā slimības attīstība un tas ir norādīts pacienta iesniegtajos medicīniskajos dokumentos (stacionāriem pakalpojumiem par to ir norāde ārstu konsīlija atzinumā; ambulatoriem – nosūtījumā).

Nacionālais veselības dienests pirms lēmuma pieņemšanas par iepriekšējas atļaujas izsniegšanu personai plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē izvērtē, vai persona nav tiesīga saņemt S2 veidlapu, kas nodrošina visu nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ne tikai Latvijā noteiktā pakalpojuma tarifa apmērā.


Recepšu izmantošana citās ES dalībvalstīs

Pēc Direktīvas par pārrobežu veselības aprūpi ieviešanas pacienti var iegādāties medikamentus ar izsniegto recepti ne tikai savā valstī, bet arī citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā (izņemot, narkotiskās vai psihotropās zāles, kā arī narkotiskos analgētiskos līdzekļus).

Jāievēro!

1) Pacientam jābrīdina ārsts, ka viņš plāno medikamentus iegādāties, kādā no citām ES dalībvalstīm, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā!

2) Ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Lihtenšteinā tajā ārstam papildus jānorāda:

- informācijā par pacientu norāda pacienta dzimšanas datumu.

- informācijā par ārstniecības personu norāda papildus rekvizītus (e-pasta adrese un tālruņa vai faksa numurs (ar valsts kodu)).

- izrakstot zāļu nosaukumu, norāda:

- zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu vai, ja šāda nosaukuma nav, tad pieņemto vispārīgo zāļu nosaukumu, vai

- zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja zāles aizliegts aizvietot, nosvītrojot uzrakstu "Zāles atļauts aizvietot" un norādot aizlieguma pamatojumu, vai

- zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja izraksta bioloģiskas izcelsmes zāles.                                                                                                                                                                 
Ja pacienti Latvijā kompensējamos medikamentus iegādājās kādā citā ES dalībvalstī, tad ir iespēja saņemt par šiem medikamentiem izdevumu apmaksu (tādā apmērā, kā tie tiek kompensēti pacientiem Latvijā).


IESNIEGUMI

Iepriekšējā atļauja

Lai saņemtu iepriekšēju atļauju ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē un ārstēšanās izdevumi tiktu kompensēti, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegumu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, veselības aprūpes pakalpojums, kura saņemšanai persona lūdz izsniegt iepriekšējo atļauju, valsts, kurā persona plāno saņemt veselības aprūpes pakalpojumu;
 • ģimenes ārsta vai speciālista izsniegts nosūtījums;
 • ja plānots saņemt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu - attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija atzinums, kurā norādīts personai nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums;
 • ārstniecības iestādes izsniegta izziņa par personas iekļaušanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kurā norādīts laiks, kurā personai būs iespējams saņemt vajadzīgos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.


Izdevumu atmaksa

Lai saņemtu izdevumu atmaksu par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē un, kuri apmaksāti no personīgajiem līdzekļiem, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, personas norēķinu konta rekvizīti; valsts, kurā veselības aprūpes pakalpojumi ir saņemti; veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; apraksts par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas iemeslu citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē. Ja persona lūdz veikt izdevumu atmaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri saņemti saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta iepriekš izsniegtu atļauju - jānorāda lēmuma datums un numurs;
 • maksājumus apliecinoši dokumenti, pēc kuriem iespējams identificēt maksātāju;
 • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja izsniegti dokumenti, kuros ir norādīti veselības aprūpes pakalpojumi, kas personai ir sniegti; veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikposms; personai sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas par katru pakalpojumu atsevišķi, par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas veikšanu, un šo dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu;
 • recepti vai ģimenes ārsta vai speciālista izsniegtu nosūtījumu (ja pacients vērsies pie kāda no tiešās pieejamības speciālistiem, nosūtījums nav nepieciešams), ja persona ir saņēmusi plānveida veselības aprūpes pakalpojumus (t.sk., ar iepriekšēju atļauju);
 • apliecinājumu, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros.

EVAK izmantošana

Tāpat kā līdz šim Latvijas iedzīvotāji joprojām var saņemt arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un doties uz citām ES dalībvalstīm, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Islandi vai Šveici, kur, uzrādot EVAK, būs tiesīgi saņemt neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā šī palīdzība tiek sniegta attiecīgās valsts vietējiem iedzīvotājiem. Vairāk par EVAK var uzzināt sadaļā "EVAK karte".