Projekta ieviešanas pirmais gads ir noslēdzies

28.12.2015.  |   Drukas versija


2014. gada novembrī tika uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošana. Gada laikā ir izdarīts daudz, lai 2016. gadā varētu saņemt vienu no projekta rezultātiem – veselības tīklu attīstības vadlīnijas četrās prioritārajās veselības jomās. To izstrāde ir uzticēta Pasaules Bankas ekspertiem, 2014. gada beigās noslēdzot līgumu ar Pasaules Banku par pētījuma veikšanu un prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi.

Pasaules Bankas eksperti vairakkārt ir apmeklējuši Latviju, lai tiktos ar nozares speciālistiem, sabiedriskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem. Sarežģīts ir izrādījies iedzīvotāju veselību un sociālekonomisko stāvokli raksturojošo datu iegūšanas process, lai vienlaicīgi nodrošinātu kā datu drošību, tā pētījuma ticamību un atbilstību politikas plānotāju gaidām. Tomēr iestāžu sadarbība un nepieciešamība saņemt ieteikumus veselības veicināšanas un veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai ir nodrošinājušas, ka projekts pakāpeniski tiek īstenots. Tā 2015. gada vasarā tika apstiprināti pirmie Pasaules Bankas sagatavotie ziņojumi – sākuma ziņojums un veselības veicināšanas pārskats. Decembrī speciālistu un sabiedrības vērtējumam iesniegti vēl trīs ziņojumi – kapitālieguldījumu plānošana, cilvēkresursu ziņojums un kvalitātes nodrošināšanas pārskats. Pārējie ziņojumi gaidāmi 2016. gada sākumā, kad paredzēts rīkot arī konferenci, kuras laikā tiktu prezentēti pētījuma galvenie secinājumi un Pasaules Bankas ekspertu ieteikumi.

Projekta otras aktivitātes – veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana – īstenošana uzsākta 2015. gada rudenī, kad balstoties uz Veselības ministrijas speciālistu sagatavotā vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas koncepcijas izstrādes aprakstu tika uzsākts izstrādāt iepirkuma dokumentāciju koncepcijas izstrādes iepirkumam. Paredzams, ka iepirkums tiks veikts 2016. gada pavasarī.

Nacionālais veselības dienests vēlas izteikt pateicību visiem, kuri līdz šim ir aktīvi piedalījušies projekta ieviešanā, un aicina uz aktīvu līdzdalību arī nākamajā gadā!