Donora limfocītu infūzija: Donora limfocītu infūzijas preparāta sagatavošana

 1. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 2. I. Ievads

  1. Alogēno asins cilmes šūnu transplantāciju skaits un indikācijas donora limfocītu infūzijai (DLI) ar katru gadu pieaug, līdz ar to
 3. arī pieaug pacientu skaits, kuriem ir nepieciešams donora asiņu komponenta limfocītu preparāts, ko varētu izmantot DLI, kas ir adaptīvas imunoterapijas forma pacientiem ar hematoloģiskas malignitātes recidīvu pēc iepriekš veiktas alogēnas cilmes šūnu transplantācijas. Limfocīti tiek savākti no sākotnējā (oriģinālā) cilmes šūnu donora, izmantojot leikaferēzes procedūru. Asins komponentu preparāta DLI sagatavošana noris saskaņā ar LR Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1037 „Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanās apstrādes, uzglabāšanās un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai" (turpmāk - Noteikumi) nosacījumiem, kas paredz cilvēka asins un asins komponentu savākšanai ievērot brīvprātības principu, bet to izplatīšanā un pārliešanās pakalpojumu sniegšanas bezpeļņas principus. Noteikumi nosaka savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartus asins terapeitiskām sastāvdaļām. Saskaņā ar Noteikumu 21. punktu asins komponentu sagatavošanas tehnoloģijas izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Veselības ekonomikas centrā Valsts asinsdonoru centrs. Aprakstā atspoguļotā DLI preparāta iegūšanas tehnoloģija ir pazīstama un tiek lietota kopš pagājušā gadsimta 80.-jiem gadiem Eiropā, sakarā ar pieaugošo alogēno transplantāciju skaitu, kas veiktas no ārpusģimenes donoriem
 4. Medicīniskās tehnoloģijas mērķis
 5. Iegūt kvalitatīvu, drošu, iedarbīgu Latvijas tirgū leģitīmu donora perifērisko asiņu limfocītu preparātu intravenozai infūzijai (DLI preparātu).
 6. Preparāta nosaukums: Donora limfocītu infūzijas preparāts (DLI preparāts).
 7. II. DLI preparāta sagatavošanas metodes īss apraksts.

 8. 1. Medicīniskās tehnoloģijas ,,Donora limfocītu infūzija : DLI preparāta sagatavošana" realizācijā ir sekojoši etapi :
  1. 1. Donora atlase. Donora atlases nosacījumi DLI preparāta sagatavošanai.
  2. 2. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu 1 vienības savākšana no donora aferēzes procedūrā.Perifērisko asiņu limfocītu šūnu subpopulāciju skaita noteikšana ar šūnu plūsmas citometru.
  3. 3. Savākto limfocītu devu daudzuma aprēķināšana, devu sadalīšana un sagatavošana pakāpeniskai sasaldēšanai un uzglabāšanai -196°C šķidrā slāpekļa tvaikos.
  4. 4. Asins perifērisko limfocītu šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā.
  5. 5. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī
  6. -196°C.
  7. 6. Sasaldētā perifērisko donora limfocītu šūnu materiāla atsaldēšana reinfūzijai.
 9. 1. Donora atlase. Donora atlases nosacījumi DLI preparāta sagatavošanai.
 10. N.B. !!!! Par donoru DLI var būt tikai tas pats donors, kurš ir donējis perifēro asiņu cilmes šūnas konkrētajam slimniekam, kam ir veikta alogēna transplantācija. Ja donors ir miris, bet slimniekam nepieciešama DLI, tad tiek meklēts cits HLA saderīgs donors.
 11. Veicot donoru atlasi ir jāievēro Noteikumu 4. pielikuma „Asins un asins komponentu donoru pieņemšanas kritēriji" un 5. pielikumā „Kritēriji, ar kuriem saskaņā asins un asins komponentu donoriem aizliegts nodot asinis un asins komponentus" minētie kritēriji kā arī sekojoši papildus kritēriji un nosacījumi:
  1. 1. Vecums - visiem donoriem jābūt vecumā no 18-60 gadiem, tikai HLA sistēmā saderīgiem, kuri ir donējuši iepriekš konkrētajam slimniekam hemopoēzes cilmes šūnas. Nav jābūt korelācijai starp donoru un recipientu ABO sistēmā, jo recipients ir jau saņēmis transplantācijā donora cilmes šūnas un donors ir alogēns. Donors DLI var būt tikai tas pats donors, kurš donējis cilmes šūnas konkrētajam recipientam.
  2. 2. Slimības un stāvokļi, kas neļauj kļūt par donoru ir:
   1.  
    • nopietnas muguras saslimšanas, jo īpaši, kas prasa ķirurģisku iejaukšanos;
    • nekontrolēta arteriāla hipertensija;
    • epilepsija, ja vairāk kā 1 lēkme pēdējā gada laikā un nav medikamentozi koriģēta;
    • hroniska Laima slimība, asimptomātiska un veiksmīgi ar antibakteriālu terapiju izārstēta Laima slimība ir pieļaujama;s
    • eksuāli transmisīvas saslimšanas;
    • aktīva plaušu tuberkuloze pēdējos 2 gados;
  3. 3. Lai uzņemtu donoru reģistrā, nav pieļaujama imunizācija izmantojot eksperimentālas vakcīnas.
 12. Pirms - procedūras periods:
 13. 1. Donoru iepazīstina ar procedūras gaitas aprakstu.
 14. 2. DLI preparāta sagatavotājs no potenciālā donora saņem šādu informāciju:
  1. 2.1. personas datus, pēc kuriem var nekļūdīgi identificēt donoru (vārds un uzvārds), kā arī kontaktinformāciju;
   2.2. donora rakstiski sniegto un ārstniecības personas individuālās pārrunās ar donoru iegūto informāciju, kurā norādītas ziņas par viņa veselības stāvokli un iepriekšējām saslimšanām, kā arī citus svarīgus datus, kas var palīdzēt identificēt personas, kuru asins komponenti varētu radīt veselības apdraudējumu citiem (piemēram, slimības pārnešanas iespējamību vai paša donora veselības apdraudējumu);
  2. 2.3. donora rakstiski sniegtu un parakstītu, kā arī par anamnēzes iegūšanu atbildīgas ārstniecības personas apliecinātu informāciju, ka:
   1. 2.3.1. donors ir izlasījis un sapratis tam sniegtos izglītojošos materiālus;
    2.3.2. donoram bijusi iespēja uzdot jautājumus;
    2.3.3. donoram sniegtas atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem;
    2.3.4. persona apzināti piekritusi būt par donoru;
    2.3.5. donors informēts par nodoto asins komponentu iespējamu neatbilstību paredzētajām asins pārliešanas prasībām;
    2..3.6. donors apliecinājis visas viņa sniegtās informācijas patiesumu.
 15. 3. Donoram veic nepieciešamās klīniski laboratoriskās analīzes: pilna asins aina, ferritīns, APTL, protrombīns, protrombīna komplekss, asins grupa, rēzus faktors, asins elektrolītu kontrole, kreatinīns, ALAT, ASAT, LDH, antiHBs, antiHCV, EBV, CMV, toksoplazmoze, HIV antigēns) un urīna analīzi.
 16. 4. Veic elektrokardiogrammas izmeklēšanu.
 17. 5. Veic plaušu radioloģisko izmeklēšanu (plaušu rentgenogramma).
 18. 2. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu 1 vienības savākšana no donora aferēzes procedūrā.
 19. Donora izmeklēšana un sagatavošana perifērisko asiņu limfocītu šūnu aferēzes procedūrai.
 • Donoram un viņa piederīgajiem tiek vispusīgi izskaidrota plānotās procedūras būtība, nepieciešamība, ieguvums un iespējamās komplikācijas un to profilakse, izskaidrotas Noteikumos paredzētās donora tiesības.
 • Donors (vai viņa piederīgās /atbildīgās personas) apliecina piekrišanu procedūrai ar parakstu uz veidlapas.
 1. Brīdinājumi DLI preparāta sagatavošanai:
 2. Lai samazinātu blakus parādības:
 3. Pirms procedūras:
  1. 1) Donoram 2 dienas pirms: papildus dzert, izvairīties no kofeīna, izvairīties no alkohola;
  2. 2) Samazināt donoram šķidruma daudzumu lietošanu, īpaši pirms pašas procedūras.
 4. Pēc procedūras: uzturēties telpās un ēnainās vietās, nevis tiešā saulē.
  1. Lietot šķidrumu 2 litri diennaktī 1-2 dienas pēc aferēzes.
 5. Limfocītu savākšana no donora aferēzes procedūrā .
  1. 1. Ieslēgt perifēro asiņu šūnu aferēzes aparatūru. Aparatūra automātiski veic iekšējos diagnostiskos testus uzrādot izpildītos testus procentuāli.
  2. 2. Pēc automātiskās testēšanas veic manuālos testus, attaisot vai aiztaisot centrifūgas vāku, līdz uz ekrāna parādās teksts „SELECT OPTIONS". Izvēlas vēlamo protokolu, izvēli apstiprinot ar komandu „DRAWT". Ar komandu „HELP" uz ekrāna ataino procedūras tālākās manipulācijas.
  3. 3. Sistēmas instalēšanas pamatprincipi :
   1. - uzstādīt tilpni,
   2. - aiztaisīt centrifūgas vāku,
   3. - uzstādīt pumpja kaseti,
   4. - ievietot līnijsensorā sistēmu,
   5. - uzstādīt donora spiediena monitoru,
   6. - uzstādīt sistēmas spiediena monitoru .
  4. Pirms sistēmas uzstādīšanas nomazgāt rokas vai uzvilkt tīrus cimdus, lai izvairītos no putekļu vai citu netīrumu nokļūšanas uz aparāta virsmas vai sistēmas virsmas. Tas garantē normālu optisko sensoru darbu.
  5. 4.  Sistēmas pārbaude.
   1. - Pārbaudīt sistēmas piederību savācamo šūnu aferēzes protokolam.
   2. - Pārliecināties par sistēmas hermetizāciju. Neizmantot sistēmu, ja ir bojāts iepakojums.
   3. - Uzstādot sistēmu, to turēt pēc iespējas tuvāk šūnu aferēzes aparatūrai. Pēc katras sistēmas daļas uzstādīšanas noskan signāls, un uz displeja pazūd uzstādītās daļas nosaukums.
  6. 5 . Sistēmas uzpildīšana.
   1. Tā notiek saskaņā ar aparatūras automātisko komandu norādi uz šūnu aferēzes aparatūras displeja. Neizpildot vai nepareizi izpildot kādu komandu, instalēt sistēmu tālāk nav iespējams.
  7. 6 . Uzstādītās sistēmas pārbaude.
   1. Pārliecināties, ka vārstuļi uzstādīti attiecīgās vietās,
   2. - pumpja sistēmas trubiņas nav saliekušās.
  8. 7. Sistēmas uzpildīšanas komandu veic ar „DRAW" pogu.
  9. 8. Sistēmas uzpildīšana:
   1. - Pārbaudīt vai asins paņemšanas līnija ir slēgta.
   2. - pievienot AC (antikoagulanta šķīduma) maisu , ievērojot sterilitāti.
   3. - uzpildīt AC sistēmu.
   4. - nospiest „PRIME". Sistēma uzpildās automātiski un procedūra automātiski beidzas, kad visa sistēma ir piepildīta ar antikoagulanta šķīdumu. Antikoagulanta pilienveida monitors kontrolē antikoagulanata uzpildi.
   5. - sistēmu pēc tās uzstādīšanas jāizlieto 4 stundu laikā .
  10. 9. Hemokalkulators.
   1. Hemokalkulatoru izmanto procedūras adaptācijai donoram. Uz displeja parādās vidējie standartizētie rādītāji par donoru, kurus var izmainīt katram donoram, izmantojot „MODIFY" un „+/-„
    1. - Ievada donora datus : dzimums F/M (sieviete/ vīrietis),
     1. Svars kg,
     2. Augums cm,
     3. Hematokrīts %
     4. Leikocītu skaits,
     5. Leikocītu subpopulāciju skaits.
   2. Kopējais cirkulējošo asiņu daudzums tiek izrēķināts automātiski. Tas nepieciešams, lai noteiktu plazmas daudzumu un ekstrakorporālā tilpuma (15%) limita noteikšanai.
  11. 10. Savācamo produktu parametri.
   1. - „Exchange Volume" – kopējais plazmas daudzums, kas jāsavāc procedūras laikā.
   2. - „Product Volume" – limfocītu šūnu daudzums. Tiek savākts katram donoram automātiski individuāli.
  12. 11. „Haemo Update" tekošie rādītāji:
   1. - Net ECV – attiecība starp paņemto asins tilpumu un atdoto asins tilpumu. Tas ietver pilnasiņu daudzumu, ko paņem no donora un kopējo eritrocītu daudzumu un atpakaļ atdotā šķidruma daudzumu procedūras laikā.
  13. Negatīvs ECV liecina, ka donors saņēma šķidrumu vairāk kā paņemto asins apjomu, bet pozitīvs ECV liecina, ka donoram paņemtais tilpums ir lielāks par atdoto.
   1. - Cycle – tekošā cikla numurs.
   2. - Elapsed time – procedūras laiks pēc DRAW komandas.
   3. - Weigher volume – tilpums starpprodukta maisā.
   4. - Volume Processed – kopējais apstrādāto asiņu tilpums.
   5. - AC Volume used – procedūrā izlietotā antikoagulanata tilpums.
  14. 12. Parametru izmaiņas.
  15. Iespējams parametrus izmainīt procedūras laikā caur komandu MODIFY Parameter. MCS+ ieprogrammēti vidējie standartparametri:
   1. - spiediens manšetē mm/Hg,
   2. - asins paņemšanas ātrums ml/min,
   3. - atdošanas ātrums ml/min,
   4. - antikoagulanta attiecība ml/min,
   5. - minimālais savāktās plazmas apjoms %,
   6. - plazmas savākšanas maisa tilpums ml,
   7. - tilpnes veids 125/225 ml.
  16. 13. Pēc aferēzes sistēmas uzstādīšanas un uzpildīšanas aferēzes aparatūra ir gatava darbam.
  17. 14. Donora sagatavošana.
   1. - Uzliek manšeti, kura pievienota aferēzes aparatūrai.
   2. - 6-9 cm no adatas konektora novietot aizspiedni un to aiztaisīt.
   3. - Sterilos apstākļos punktē vēnu un pievieno vēnas adatas līniju aferēzes sistēmai. Vēnas punkcijai rekomendē izmantot adatu ar diametru 16G ar pagarinātājtrubiņu.
   4. - Pārbaudīt vēnas punkcijas vietu, nostiprināt adatu un savienotājtrubiņu.
   5. - Atvērt aizspiedni.
   6. - Asins paraugus var ņemt caur speciāli šim nolūkam paredzēto atveri pēc tam, kad adatas līniju pievieno aferēzes sistēmai.
  18. 15. Limfocītu šūnu savākšana.
   1. - Procedūra sākas pēc komandas DRAW. Aferēzes aparatūra uzpilda centrifūgas tilpni ar pilnasinīm un antikoagulantu. Sterilais gaiss no tilpnes pārvietojas uz tam paredzēto maisu .
   2. - Kad tilpnes optiskā sistēma nosaka gaiss/plazma robežu, uz displeja ir uzraksts AirPlasma Interface. Seko funkcija Watertest.
   3. - Pēc sterilā gaisa izvades no tilpnes plazma plūst no tilpnes uz plazmas savākšanas maisu.
   4. - Kad tilpnes optiskā sistēma ir noteikusi leikotrombocitāro slāni, MCS+ uzsāk savākšanas cikla algoritmu.
   5. - Pēc savākšanas cikla beigām pumpji automātiski apstājas, manšete saplok un var sākties recirkulācija.
  19. 16 . Recirkulācija.
   1. - Katrā limfocītu šūnu savākšanas ciklā savākšanas maisā tiek savākts leikotrombocitārais slānis. Produktam nepieciešama zināma koncentrācija, lai iegūtu mononukleāro šūnu koncentrātu.
   2. - Recirkulācijas fāzes laikā savākto leikotrombocitāro slāni atkārtoti separē tilpnē. Recirkulācijas biežumu nosaka ieprogrammētās recirkulācijas attiecības.
   3. - Aparatūra automātiski veic koncentrācijas ciklu arī, ja pēdējās procedūras laikā leikotrombocitārais slānis maisā ir virs 30 ml.
   4. - Aferēzes aparatūra piepilda tilpni ar leikotrombocitāro slāni. Sterilais gaiss pārvietojas no tilpnes uz plazmas maisu. Lai uzturētu venozo līniju, asinis no donora tiek ņemtas ar ātrumu 20 ml/min.
   5. - Kad viss leikotrombocitārais slānis pārsūknēts tilpnē, notiek automātisks asins ņemšanas cikls (kā normāls cikls).
   6. - Kad tilpnes optiskā sistēma nosaka leikotrombocitāro slāni, asins ņemšanas ātrums samazinās līdz 30 ml/min.
   7. - Tiklīdz izejošā trubiņā saturs kļūst duļķains, līnijsensors nosaka, ka limfocītu šūnas var tikt savāktas.
   8. - Ja līnijsensors nosaka eritrocītu klātbūtni produktā, aparatūra turpina eritrocītu savākšanu līdz sasniedz recirkulācijas apjomu.
   9. - Pēc centrifūgas apstāšanās tiek turpināta recirkulācija.
  20. 17. Procedūras pabeigšana.
   1. - Notiek automātiski, kad uz displeja parādās uzraksts Procedure Complete un atskan skaņas signāls.
   2. - Paņem asins analīzes no donora.
   3. - Nolasa procedūras beigu parametrus un ieraksta tos protokolā.
   4. - Atvieno donoru no sistēmas.
   5. - Atvieno produkta un savāktās plazmas maisus ievērojot sterilitāti.
   6. - Atvieno aferēzes sistēmu un iznīcina to saskaņā ar esošo metodiku bioloģiski bīstamām vielām un šķidrumiem.
  21. 18 . Procedūras kontrolēšana.
   1. Limfocītu šūnu savākšanai paredzētajā protokolā veic atzīmes:
    1. - Donora identifikācija – vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums, svars (kg), augums (cm).
    2. - Aferēzes sistēmas numurs, derīguma termiņš.
    3. - Antikoagulanta numurs un derīguma termiņš.
    4. - Procedūras uzsākšanas un pabeigšanas laiks.
    5. - Donora novērošana ik pēc 30 minūtēm no procedūras sākuma (laiks, sūdzības, terapija, asins spiediens, elpošana, pulss).
    6. - Aferēzes aparatūras novērošana procedūras gaitā un tās attiecīgo signālu un komandu izpilde. Brīdinājuma signālus izpilda, vadoties no norādījumiem, kas redzami uz displeja, ja nepieciešams sazinoties ar servisa inženieri.
  22. 19. Brīdinājuma signālu numurus, veiktās manipulācijas un rezultātus protokolē. Procedūras pabeigšana.
   1. 1) atvienot donoru no šūnu aferēzes sistēmas;
   2. 2) atvienot procedūras komplektu no donora un iznīcināt to saskaņā ar esošo metodiku bioloģiski bīstamām vielām un šķidrumiem.
 6. DLI preparāta devas:
 7. Limfocītu šūnu deva tiek aprēķināta sadalot savāktos limfocītus 3 vai 4 devās, ievērojot katras devas nepieciešamo daudzuma normu. DLI var veikt līdz 4 reizēm, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas DLI veikšanai.
 8. SIB- ģimenes donors
 9. VUD- ārpusģimenes donors

Šūnu deva

SIB CD3+/kg

VUD CD3+/kg

1.deva

10/7

10/6

2.deva

5x10/7

10/7

3.deva

10/8

5x10/7

4.deva

>10/8

10/8

 1. DLI iedarbīgums.
 2. Donora limfocītu infūzijas iedarbība tiek novērtēta analizējot himērisma analīzes, kurām ir jāuzlabojas un novērojot slimnieku ( veic regulāru asins analīžu kontroli, seko augstāk minēto komplikāciju attīstībai). Attīstoties komplikācijām, slimnieks, atkarībā no komplikāciju smaguma pakāpes, saņem attiecīgu ārstēšanu.
 3. Iespējamās blakus parādības DLI preparāta sagatavošanā :
 4. Donoram var būt galvas sāpes, slikta dūša, nieze, temperatūra, hipotensija, centrālās vēnas katetra (CVK) infekcijas.
 5. 3. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu subpopulāciju skaita noteikšana ar šūnu plūsmas citometru. Savākto limfocītu devu daudzuma aprēķināšana, devu sadalīšana un sagatavošana pakāpeniskai sasaldēšanai un uzglabāšanai -196°C šķidrā slāpekļa tvaikos.
 6. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu subpopulāciju skaita noteikšana ar šūnu plūsmas citometru.
  1. 1. CD45,CD3, CD4, CD8 subpopulāciju noteikšana savāktajā materiālā.
  2. 2. Ar plūsmas citometru noteikt leikocītu daudzumu 109/l pakāpē savāktajā materiālā.
  3. 3. Ar plūsmas citometru aprēķināt CD3 šūnu skaitu savāktajā materiālā 109/l pakāpē.
  4. 4. Ar plūsmas citometru aprēķināt limfocītu šūnu infūzijas pirmās devas daudzumu ml, lai deva būtu 1x107 /CD3/kg .
  5. 5. Aprēķināt no atlikušās savāktā materiāla devas otrās limfocītu infūzijai nepieciešamās devas daudzumu ml, lai deva būtu 2x10/7/CD3/kg.
  6. 6. Aprēķināt no atlikušās savāktā materiāla devas trešās limfocītu infūzijai nepieciešamās devas daudzumu ml, lai deva būtu 1x108 /CD3/kg.
  7. 7. Agrīna slimības recidīva gadījumā, līdz 30 dienām pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas, limfocītu infūzijai nepieciešamā deva ir 1x106/CD3/kg.
 7. Savākto limfocītu devu daudzuma aprēķināšana, devu sadalīšana un sagatavošana pakāpeniskai sasaldēšanai un uzglabāšanai -196°C šķidrā slāpekļa tvaikos.
  1. Savākto limfocītu devu daudzuma aprēķināšana, devu sadalīšana:
   1. 1. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu skaita aprēķināšanu veic ārsts, izmantojot sekojošus parametrus:
    1. - kopējo leikocītu skaitu savāktajā materiālā,
    2. - CD3 + šūnu skaits savāktajā materiālā,
    3. - Recipienta svaru kg.
   2. 2. Izmantojot minētos parametrus, tiek aprēķināts CD3+ šūnu daudzums ml, sadalot savākto materiālu aferēzes laikā uz sekojošām devām:
    1. - 1.deva - 1x107 CD3/kg /ml.
    2. - 2.deva - 2x107 CD3/kg no tā daudzuma, kas atliek, atņemot devu 1x107 CD3/kg /ml.
    3. - 3.deva - 1x108 CD3/kg no tā daudzuma, kas atliek, atņemot devu 2x107 CD3/kg /ml.
 8. Perifērisko asins limfocītu šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai.
 9. Darba materiāls ir perifērisko asiņu limfocītu šūnas, kas iegūtas, veicot aferēzes procedūru ar perifērisko asins šūnu aferēzes aparatūru. 24-36 stundu laikā materiāls tiek sasaldēts, sadalot kopējo daudzumu vairākās daļās, atkarībā no limfocītu šūnu subpopulāciju aprēķinātā skaita, un iepildot kriomaisos, pievienojot 5% cilvēka albumīna, DMSO un HBSS maisījumu. Veic pakāpenisko sasaldēšanu sasaldēšanas iekārtā un tālāk uzglabā kriouzglabāšanas kamerā -196°C grādu temperatūrā.
 10. Drošības noteikumi:
  1. 1) Visas manipulācijas ar šūnu materiālu jāveic laminārās plūsmas boksā.
  2. 2) Ievērot drošības pasākumus darbā ar šķidro slāpekli.
  3. 3) Strādāt cimdos pašaizsardzības nolūkos.
  4. 4) Nodrošināt sterilitāti strādājot ar šūnu materiālu.
 11. Nepieciešamais aprīkojums: (1 vienības limfocītu šūnu materiāla apstrādei un sagatavošanai )
  1. 1. 50 ml šļirces – 4-15 gb.
  2. 2. 2 ml šļirces vai insulīna šļirces- 3 gb.
  3. 3. Liela diametra un garuma sterilas adatas vai – 2 gb.
  4. 4. „Trasfer set" sistēma – 5 gb.
  5. 5. Trīsceļu savienotājs - 6 gb.
  6. 6. Kriomaisi – 2-6 gb.
  7. 7. Sasaldēšanai paredzētas 1.8 ml sterilas krioampulas paraugiem – 2-6 gb
  8. 8. Sterili autiņi – 5 gb.
  9. 9. Sterils 50 – 100 ml stikla mērcilindrs.
  10. 10. Sterils maiss šūnu materiāla apstrādei ar tilpumu līdz 600 ml.
  11. 11. Iepriekš sagatavots un atdzesēts DMSO/HBSS maisījums 100 ml
  12. 12. Tvertne ar ledu.
  13. 13. Asins parauga vakuteineris ar koagulantu EDTA – 2 gb., uzsējums uz sterilitāti ar aerobo buljonu – 1 gb., uzsējums uz sterilitāti ar anaerobo buljonu – 1 gb.
 12. Procedūras secība:
  1. 1. Uzreiz pēc savākšanas līdz apstrādes uzsākšanai limfocītu šūnu materiālu atdzesē, uzglabājot slēgtā tvertnē ar ledu, pirms tam paņemot limfocītu subpopulāciju paraugu 1ml tā skaita noteikšanai ar plūsmas citometru un 2ml paraugu pilnas asins ainas noteikšanai laboratorijā.
  2. 2. Pagatavo sterilā maisā 75 ml 5% albumīna maisījuma pagatavošanai un novieto tvertnē ar ledu.
  3. 3. DMSO/HBSS maisījuma pagatavošana (jābūt izdarītam jau iepriekš uzsākot procedūru ar limfocītu šūnām!):
   1. a) Pārliecināties, vai HBSS ir tīrs, dzidrs, caurspīdīgs, bez nogulsnēm un piemaisījumiem, vai pudele nav bojāta;
   2. b) 50 ml HBSS ielej sterilā stikla mērcilindrā;
   3. c) 50 ml HBSS pārlej sterilā stikla pudelē ar vāciņu;
   4. d) 50 ml DMSO ielej tajā pašā mērcilindrā;
   5. e) 50 ml DMSO pielej klāt stikla pudelē, kur ir ieliets HBSS;
   6. f) aizgriež vāciņu un sajauc abus šķīdumus (sajaukšanās brīdī šķīdums kļūst karsts);
   7. g) marķē pudeli, uzrādot esošo šķīdumu nosaukumus un pagatavošanas datumu un laiku (derīgs 24 st. no pagatavošanas brīža);
   8. h) darba protokolā piereģistrē izmantotā DMSO un HBSS sērijas Nr.;
   9. i) DMSO/HBSS maisījumu uzglabā ledusskapī +4 - +8 °C;
   10. j) darba laikā maisījumu tur tvertnē ar ledu.
  1. 4. Paņem limfocītu šūnu materiālu nepieciešamajiem izmeklējumiem:
   1. § Pilna asins aina – ar insulīna šļirci atvelk 2 ml šūnu materiāla (asins parauga vakuteiners ar koagulantu EDTA );
   2. § CD3+ - 1 ml limfocītu šūnu materiāla (asins parauga vakuteiners ar koagulantu EDTA );
   3. § Uzsējums uz sterilitāti – 0,5 ml šūnu anaerobā un 0,5 ml šūnu aerobā buljona barotnē.
  2. 5. DLI preparāta marķēšana, iesaiņošana:
   1. 5.1. Pagatavo etiķeti un kartona kastes, uzrādot sekojošu informāciju:
    1. 5.1.1. asins komponenta (DLI preparāta ) oficiālais nosaukums;
     5.1.2. DLI preparāta sagatavošanas iestādes nosaukums;
    2. 5.1.3. aferēzes veids;
    3. 5.1.4. donora vārds, uzvārds, personas kods, slimības vēstures numurs;
    4. 5.1.5. recipienta vārds, uzvārds, personas kods;
    5. 5.1.6. tilpums, svars vai šūnu skaits preparātā;
     5.1.7. preparāta ciparu vai burtu un ciparu identifikācijas kods;
     5.1.4. antikoagulanta vai aditīvā šķīduma nosaukums, sastāvs un tilpums.
     5.1.5. uzglabāšanas temperatūra;
     5.1.6. datums;
    6. 5.1.7. lietošanas termiņa beigu datums vai laiks;
     5.1.8. kopējais sākotnējais limfocītu šūnu materiāla daudzums ml;
    7. 5.1.9. gatavā limfocītu šūnu maisījuma daudzums ml konkrētajā kriomaisā.
    8. 5.1.10. kriomaisu skaits un Nr ;
   2. 5.2.Ievieto etiķeti kartona kastes kabatā.
   3. 5.3. Marķē tik krioampulas paraugiem, cik maisos tiks sadalītas limfocītu šūnas.
  3. 6. Iepilda limfocītu šūnu materiālu kriomaisos, sadalot kopējo daudzumu pēc veiktajiem aprēķiniem. Pieraksta daudzumus.
  4. 7. Uzglabā tvertnē ar ledu.
 13. N.B! Turpmākā procedūras gaita ir jāveic ļoti ātri, bez aizķeršanās, tādēļ jāpārbauda, ka viss ir marķēts un sagatavots tālākajam darbam.
 14. 4. Asins perifērisko limfocītu šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā.
  1. 1. Ieslēdz sasaldēšanas iekārtu un izvēlas attiecīgo programmu, sāk noregulēt sākuma temperatūras sasniegšanas programmu, nospiežot START pogu vienu reizi. Pārliecināties, ka slāpekļa padeve ir adekvāta.
  2. 2. Ar 50 ml šļirci un liela izmēra adatu paņem no stikla pudeles 50 ml vēsa HBSS/DMSO maisījuma.
  3. 3. Pievieno to maisā ar 75 ml 5% cilvēka albumīna.
  4. 4. Novieto maisījumu atpakaļ uz ledus.
  5. 5. Paņem HBSS/DMSO/albumīna maisījumu tādā pašā daudzumā kā limfocītu šūnas 1. un 2. maisā, respektīvi, attiecībā 1 : 1.
  6. 6. Ļoti lēnām 1 min. laikā, paralēli ar pirkstiem izmaisot, pievieno maisījumu limfocītu šūnu materiālam.
  7. 7. Iegūto maisījumu 1.5 ml saglabā paraugiem pa 0.5 ml.
  8. 8. Izvada lieko gaisu no kriomaisa.
  9. 9. Rūpīgi nosusina paciņu no ārpuses ar sterilu autiņu.
  10. 10. Aizvalcē.
  11. 11. Ievieto metāla kasetē un tālāk sasaldēšanas iekārtā , sāk programmu, nospiežot START pogu otro reizi un cieši noslēdz kameru ar vāku.
  12. 12. Krioampulas ar paraugiem ievieto sasaldēšanas iekārtā .
  13. 13. Periodiski kontrolē sasaldēšanas procesu.
  14. 14. Pēc programma pabeigšanas, ar kriocimdiem izņem kasetes, atbrīvo maisus no kasetes un ievieto marķētā kartona kasetē , klāt pieliek paraugu ampulas.
  15. 15. Ievieto ilgstošas uzglabāšanas konteinerī šķidrajā slāpeklī – 196 °C.
  16. 16. Izdrukā sasaldēšanas protokolu un līkni no sasaldēšanas iekārtas un pievieno protokolam donora slimības vēsturē.
 15. 5. Perifērisko asiņu limfocītu šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī -196°C.
  1. 1. Pēc izņemšanas no sasaldēšanas iekārtas , atbrīvo paciņas no metāla kasetes un ievieto marķētā kartona kastē, klāt pieliek paraugu ampulas.
  2. 2. Atver ilgstošas uzglabāšanas konteineri, ieslēdz DEFOG( tvaika noņemšana) programmu.
  3. 3. Pagaida, kamēr tvaiks izklīst un kļūst pārredzams konteinera saturs.
  4. 4. Ar kriocimdiem rokās atrod brīvo paleti, izceļ to ārā un nolej šķidro slāpekli.
  5. 5. Ar brīvo roku vai ar asistenta palīdzību ievieto kartona kasetes attiecīgajā paletes plauktiņā (izvairīties uzglabāt apakšējā plauktā, kas atrodas tieši šķidrajā slāpeklī).
  6. 6. Ievieto paleti atpakaļ konteinerī.
  7. 7. Noslēdz konteira vāku.
  8. 8. Ieslēdz programmu QUICK CHILL.
  9. 9. Reģistrē ievietotā šūnu materiāla lokalizāciju protokolā un tabulā, kas atrodas blakus konteinerim.
  10. 10. Regulāri katru dienu seko konteinera t° līmenim ( minimālā temperatūra -179°C ) un displeja norādēm.
  11. 11. Laicīgi seko djuāru uzpildei ar šķidro slāpekli, lai nepieļautu slāpekļa padeves pārtraukšanu.
  12. 12. Uzpildes, ekspluatācijas un profilaktisko apskašu datumus un ilgumu reģistrē žurnālā.
  13. 13. Izvairīties no liekas konteinera atvēršanas.
 16. III. DLI preparāta sagatavošanai izmantojamās medicīniskās ierīces u. c. aparatūra.

 17. Donora limfocītu savākšanai tiek izmantotas medicīniskās ierīces :
  1. 1)šūnu aferēzes iekārtas, ar kurām iespējams vākt perifērisko asiņu cilmes šūnas, limfocītu šūnas, uzstādot attiecīgo šūnu savākšanas programmu, kas ieprogrammēta aparatūrā. Procedūras laikā tiek izmantoti vienreizlietojamie seti jeb vienreizlietojamās sistēmas, kas paredzētas limfocītu šūnu savākšanai.
  2. 2) šūnu plūsmas citometrs.
  3. 3) aparatūra šūnu pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai programmētā sasaldēšanas režīmā līdz -80 grādiem.
  4. 4) šūnu uzglabāšanas konteineri ar šķidro slāpekli.
  5. 5) šūnu atsaldēšanai elektriskā vanna ar programmējamu temperatūras režīmu konstantas ūdens temperatūras uzturēšanai.
 18. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai izmanto šūnu aferēzes iekārtas, kas paredzētas perifēro asiņu cilmes šūnu savākšanai un atļautas izmantot Latvija un Eiropas Savienības valstīs. I r nepieciešami vienreizlietojamie šūnu savākšanas seti jeb sistēmas, kas savienojamas ar šūnu aferēzes iekārtām.
 19. Atsevišķi katra medicīniskās tehnoloģijas etapa apraksta informācijā tiek sniegta informācija par nepieciešamo papildusaprīkojumu ( šļircēm, mēģenēm, stobriņiem, reaģentiem, utt.).
 20. Medicīnisko ierīču raksturojums.
 21. 1.Šūnu aferēzes aparatūra, kuras mērķis ir nodrošināt vākt perifērisko asiņu cilmes šūnas, limfocītu šūnas, uzstādot attiecīgo šūnu savākšanas programmu, kas ieprogrammēta aparatūrā.
 22. Centrifūgas maksimālais darba ātrums ne mazāk kā 2100 apgr/min ar kinētisko enerģiju virs 1800 Nm.
 23. Atsevišķi rotējošie sūkņi asinīm, plazmai, antikoagulantam, gatavam produktam ar darba ātrumu līdz 20 apgr/min.
 24. Asins plūsma 10-120 ml/min.
 25. Plazmas plūsma 5-120 ml/min.
 26. Antikoagulanta plūsma 1-18 ml/min.
 27. Produkta plūsma 1.8-64 ml/min.
 28. Krāsains displejs ar procedūrai nepieciešamā vienreizlietojamā seta jeb sistēmas sagatavošanas pamācību.
 29. Iebūvēts UPS un akumulators darbam bez centrālās strāvas padeves ne mazāk kā 10 min.
 30. Printeris ar printera papīru 50 procedūru izdrukai.
 31. Pacienta informatīvais displejs.
 32. 2. Šūnu plūsmas citometrs, kura mērķis ir noteikt hemopoēzes šūnu subpopulācijas pēc šūnu virsmas marķeriem jeb šūnu virsmas diferenciācijas marķeriem atbilstoši limfocītu šūnu subpopulāciju noteikšanas medicīniskajai tehnoloģijai - ,,Limfoproliferatīvo saslimšanu un akūtu leikožu diferenciāldiagnostikas noteikšanas metode" ( punkts 3.4. 6.7.), kura ir jau reģistrēta.
 33. 3. Aparatūra šūnu pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai programmētā sasaldēšanas režīmā līdz -80 grādiem, kas sastāv no kopā ar datoru savienotas kameras, kurā pakāpeniski programmētā režīmā ieplūst slāpekļa tvaiki.
 34. 4. Šūnu uzglabāšanas konteineri ar šķidro slāpekli, šūnu materiāla ilgstošai uzglabāšanai līdz -196 grādiem.
 35. 5. Šūnu atsaldēšanai elektriskā vanna ar programmējamu temperatūras režīmu konstantas ūdens temperatūras uzturēšanai, kurā tiek atkausēts šūnu materiāls, kas nepieciešams donora limfocītu reinfūzijai.
 36. 6. Procedūras veikšanai izmanto šūnu aferēzes iekārtas, kas paredzētas perifēro asiņu cilmes šūnu savākšanai un atļautas izmantot Latvija un Eiropas Savienības valstīs.
 37. IV. Kontrole un tehniskā uzraudzība

 38. 1. Aģentūra nodrošina:
  1. 1.1. atbilstošus kontroles pasākumus, lai nodrošinātu Noteikumu prasības.
  2. 1.2. nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu uzskaiti, reģistrāciju un analīzi;
   1.3. organizētu pārraudzības procedūru kopumu saistībā ar nopietnām blaknēm vai nevēlamiem notikumiem donoriem vai recipientiem, kā arī turpmāko donoru epidemioloģisko novērošanu (hemovigilanci);
  3. 1.4. Valsts asinsdonoru centra un DLI ipreparāta sagatavotāju iesniegto datu reģistrēšanu;
   1.5. ikgadējā pārskata ziņojuma (Noteikumu 31. un 32.punktā minētā informācija) sniegšanu Eiropas Komisijai līdz nākamā gada 30.jūnijam;
   1.6. kontroles pasākumu pārskata nosūtīšanu Eiropas Komisijai ik pēc trim gadiem.
  1. 2. Lai nodrošinātu Noteikumu ievērošanu, aģentūra regulāri, bet ne retāk kā reizi divos gados:
   2.1. kontrolē Valsts asinsdonoru centru un DLI preparāta sagatavotājus, tai skaitā arī trešās puses, kam asins sagatavošanas iestāde uzticējusi veikt Noteikumu17.5.apakšpunktā minētās donoru novērtēšanas un testēšanas procedūras;
   2.2. ņem paraugus pārbaudei un analīzei;
   2.3. pārbauda visus ar kontroli saistītos dokumentus;
   2.4. kontrolē ārstniecības iestāžu un tās struktūrvienību DLI preparāta sagatavotāju atbilstību Noteikumu 36. un 37.punktā noteiktajām prasībām;
   2.5. izsniedz atbilstības sertifikātu, ja DLI preparāta sagatavošanas iestāde vai struktūrvienība atbilst Noteikumu prasībām.
 39. 3. Aģentūra organizē kontroles pasākumus, ja ir konstatētas nopietnas blaknes vai nevēlami notikumi vai ir aizdomas par tiem.
 40. 4. Ja kontroles pasākumos atklājas, ka DLI sagatavošanas iestāde vai struktūrvienība neatbilst Noteikumu 6. un 7.pielikumā noteiktajām prasībām, aģentūra pieņem lēmumu par piešķirtās atbilstības apturēšanu vai anulēšanu un nosaka konkrētu termiņu, kura laikā novērš konstatēto neatbilstību.
 41. 5. DLI preparāta ražotājs pēc aģentūras norādīto neatbilstību novēršanas par to paziņo aģentūrai. Aģentūra pieņem lēmumu par DLI preparāta ražotāja atbilstības atjaunošanu un 10 dienu laikā par to rakstiski paziņo DLI preparāta sagatavotājam.
 42. 6. Izsekojamības prasības un paziņošana par nopietnām blaknēm un nevēlamiem notikumiem:
  1. 6.1.DLI preparāta sagatavošanas vietās saskaņā ar Noteikumu 6.pielikumu ir ieviesta sistēma, lai identificētu ikvienu donoru un ikvienu sagatavoto asins komponentu - DLI preparātu, neatkarīgi no to paredzētā lietošanas mērķa un iestādes, uz kurām attiecīgais preparāts tiek nogādāts.
  2. 6.2. DLI preparāta sagatavošanas vietās saskaņā ar Noteikumu 6. un 7.pielikumu ir ieviesta sistēma, lai reģistrētu ikvienu saņemto asins komponentu (neatkarīgi no tā, vai tas tiek pārstrādāts attiecīgajā iestādē vai ne) un tās saņemtās vienības galamērķi, kas ir vai nu pārlieta, vai iznīcināta, vai atdota tam sagatavotājam, kas to ir piegādājis.
  3. 6.3. DLI preparāta ražotājs ievieš un nodrošina un veic visas noteikumos paredzētās darbības, veic izvērtēšanu un analīzi un sniedz informāciju un paziņo aģentūrai par jebkādiem inficēšanās gadījumiem ar asins komponentu preparātu, par iespējamām nopietnām blaknēm, kuras ir attiecināmas DLI preparātu kvalitāti un drošumu, tūlīt pēc to uzzināšanas.
 43. 7. DLI preparāta sagatavotājs marķē visas sagatavotos, testētos, apstrādātos, uzglabātos, izplatīto DLI preparātus un marķējumā norāda Noteikumu prasīto informāciju:
 44. 8. DLI preparāta ražotājam ir noteikta procedūra atbilstoši Noteikumu 6.pielikumā noteiktajām prasībām, lai rūpīgi, efektīvi un pārliecinoši izņemtu no izplatīšanas DLI preparātu, ja ir sniegta Noteikumu 31.5. un 33.2.apakšpunktā minētā informācija.
 45. 9. DLI preparāta sagatavotājs atbilstoši kompetencei un Noteikumu prasībām:
  1. 9.1. ievieš un uztur kvalitātes sistēmu saskaņā ar Noteikumu 7.pielikumu;
   9.2. nodrošina donora informēšanu;
  2. 9.3. nodrošina personas datu, ģenētiskās informācijas aizsardzību un konfidencialitāti.
   9.4. Informāciju par DLI preparāta izsekojamību glabā 30 gadu. Izsekojamības datu uzglabāšanā ievēro Noteikumu 27., 28. un 41.2 punktā noteiktās prasības;
 46. 10. Medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību, kā arī regulāru to apkopi nodrošina un veic medicīnisko ierīču izplatītāji Latvijas Republikā atbilstoši apkalpošanas un servisa līgumiem.
 47. 11. DLI preparātam veic sagatavošanas procesam atbilstošu bakterioloģisko kontroli. Kvalitātes kontrolei un kvalitātes kontroles rezultātiem jāatbilst šādām prasībām :
  1. 11.1. asiņu un asiņu komponentu kvalitātes un drošības prasību ievērošanu un paraugu testēšanu akreditētā testēšanas laboratorijā saskaņā ar Noteikumu 2.pielikumu;
  2. 11.2. negatīvas bakterioloģiskās analīzes savāktajā materiālā;
  3. 11.3. DLI preparāts tiek uzglabāts līdz recipienta nāvei.
 48. V. Informācija par ārstniecības u.c. personām, viņu vispārējo kvalifikāciju un papildus kvalifikāciju, kas nepieciešama donora limfocītu infūzijas preparāta sagatavošanai

 49. DLI preparātu sagatavošanu veic:
 50. 1. Atbildīgā persona – atbildīgajai personai ir jābūt pabeigtai universitātes programmai medicīnas vai bioloģijas jomā un jābūt sertificētai transfuzioloģijā.
 51. 2. Sertificēts hematologs, kuram ir zināšanas un pieredze šūnu aferēzes metodikā, un bijusi apmācība par šūnu aferēzes ierīces lietošanu. Sertificēts transfuziologs.
 52. 3. Divas sertificētas medicīnas māsas, apmācītas transfuzioloģijā, kurām ir zināšanas un pieredze šūnu aferēzes metodikā, un bijusi apmācība par šūnu aferēzes ierīces lietošanu.
 53. VI. Informācija par telpām, kurās tiks lietota donora limfocītu infūzija un šo telpu tehniskais aprīkojums

 54. Medicīnisko tehnoloģiju donora limfocītu infūziju realizē Zāļu valsts aģentūrā (turpmāk - aģentūra) reģistrētā ārstniecības iestādē vai tās struktūrvienībā, kurai aģentūra ir novērtējusi atbilstību Noteikumos minētām prasībām. Medicīnisko tehnoloģiju realizējošā iestāde un tās struktūrvienība kopā ar Valsts asins donoru centru:
  1. 1) izveido un uztur kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar labas prakses principiem, kas noteikti Noteikumu 6. pielikumā, izmantojot Noteikumu 7. pielikumā sniegtos kvalitātes sistēmas standartus un specifikācijas;
  2. 2) uztur un 5 gadus uzglabā dokumentāciju par darbības procedūrām, personāla apmācību, veidlapu paraugus, kā arī nodrošina amatpersonām, kas veic kontroles pasākumus, pieeju dokumentiem;
  3. 3) nodrošina, izmantojot validētus procesus un procedūras:
   1. 3.1. asins paraugu testēšanu jeb izmeklēšanu saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu. var noteikt papildu testēšanu, ja tas nepieciešams atbilstoši valsts vai starptautisko institūciju noteiktajiem mērķiem vai atbilstoši noteiktai epidemioloģiskai situācijai;
    3.2. . Pēc testēšanas rezultātu saņemšanas testēšanas pārskatu kopijas mēneša laikā iesniedz aģentūrā;
    3.3. asiņu un asins komponentu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas prasību ievērošanu saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu;
    3.4. novērtēšanas procedūras visiem asiņu un asins komponentu donoriem, kā arī donoru pieņemšanas kritēriju ievērošanu saskaņā ar Noteikumu 4.pielikumu. Donoru novērtēšanas un testēšanas procedūru rezultātus dokumentē un piecu darbdienu laikā ziņo donoram par visām būtiskajām novirzēm no normas;
    3.5. donoru izmeklēšanu, donoriem sniedzamo un no viņiem iegūstamo informāciju saskaņā ar Noteikumu 38. un 39.punktu, kā arī, novērtējot donoru atbilstību, nodrošina donoru piemērotības kritēriju ievērošanu saskaņā ar Noteikumu 5.pielikumu. Kritēriji ietver:
    1. 3.5.1. pastāvīgos asiņu un asins komponentu nodošanas atteikuma kritērijus un ar tiem saistīto iespējamo donoru noraidīšanu;
     3.5.2. pagaidu asiņu un asins komponentu nodošanas atteikuma kritērijus;
   2. 3.6. kvalitātes sistēmas standartu un specifikāciju ieviešanu un uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu;
   3. 3.7. Noteikumu VI nodaļā noteikto procedūru par nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu ziņojuma paraugu ieviešanu un saglabāšanu;
  4. 3.8. šo noteikumu VI nodaļā minēto izsekojamības prasību ieviešanu un ievērošanu;
   3.9. nekvalitatīvu asins komponentu neizplatīšanu, ja iespējami draudi to kvalitātei un drošībai;
 55. 4) katru gadu līdz 25.janvārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gada darbību. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:
  1. 4.1. donoru skaits;
   4.2. asiņu vai asins komponentu nodošanas reižu skaits;
   4.3. to ārstniecības iestāžu saraksts, kuras apgādātas ar asins komponentu preparātu;
   4.4. kopējais neizmantoto asins komponentu devu skaits;
   4.5. visu sagatavoto un izsniegto asins komponentu devu skaits;
   4.6. ar asins pārliešanu (transfūziju) pārnesamu infekcijas marķieru sastopamība un izplatība donoriem;
   4.7. no apgrozības izņemto (atsaukto) devu skaits;
   4.8. nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu skaits, par kuriem ziņots aģentūrai.
 56. 5) Medicīniskās tehnoloģijas realizētājs gada pārskatu iesniedz Valsts asinsdonoru centrā. Valsts asinsdonoru centrs sagatavo kopsavilkumu un katru gadu līdz 15.februārim iesniedz to aģentūrā.
 57. 6) Valsts asinsdonoru centrs un DLI preparāta sagatavotājs informāciju, kas saistīta ar Noteikumu 17., 18., 38., un 39.punktā minētajām darbībām, glabā 15 gadus.
 58. 7). Valsts asinsdonoru centrs, saskaņā ar Noteikumu 21. punktu, izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Veselības ekonomikas centrā asiņu un asins komponentu sagatavošanas un lietošanas tehnoloģijas.
 59. VADC, RAKUS un RAKUS Valsts Hematoloģijas centra pilnvarotā persona,
 60. RAKUS klīnikas ,,Linezers"
 61. Cilmes šūnu transplantācijas nodaļas vadītāja                                                      Dr. Ilze Trociukas
 62. Rīgā, 2010.07.19.
 63. MT 10-014