Progresīvās, ar trombocītiem bagātinātās fibrīna metodes pielietošana zobārstniecībā (periodontoloģijā, endodontijā), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Progresīvās, ar trombocītiem bagātinātās fibrīna metodes pielietošana zobārstniecībā (periodontoloģijā, endodontijā), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā

I Vispārīgie jautājumi

Mūsdienās ir palielinājusies interese pēc tādām ārstnieciskām manipulācijām, kas spēj efektīvi sekmēt un paātrināt dažādu slimību reģenerācijas procesus, tai pat laikā samazinot blakusefektu attīstīšanās iespējas.

Asins plūsma satur nepieciešamās šūnas, augšanas faktorus, inhibitorus, kuri ierosina osteoģenēzes biomineralizācijas kaskādi. Bez galvenās fibrīna lomas brūces dzīšanā - hemostāzes, fibrīns veido matricu fibroblastu un endoteliālo šūnu migrācijai, kas tiek iesaistītas angioģenēzē un jaunu audu veidošanā.

Dr.J.Choukroun 2001.gadā izstrādāja advancēto jeb progresīvo, ar trombocītiem bagātināto, fibrīna iegūšanu (turpmāk A-PRF). Vieni no pēdējiem klīniskajiem pētījumiem mutes un sejas/žokļu ķirurģijā apliecina, ka A-PRF izdala vairāk augšanas faktoru ilgstošā laika periodā, salīdzinājumā ar trombocī-tiem bagātināto fibrīnu (PRF), kas ir stingri autologa fibrīna matrice, kas satur lielu daudzumu trom-bocītu, leikocītu citokīnus.

MT ir izstrādāta, lai uzlabotu zobu, mutes un sejas/žokļu slimību ātrāku reģenerāciju, kā arī funkcionālu un estētisku problēmu risināšanu.

Medicīniskās tehnoloģijas „Progresīvās, ar trombocītiem bagātinātās fibrīna metodes pielietošana zobārstniecībā (periodontoloģijā, endodontijā), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā” (turpmāk MT) ie-viešanas mērķis ir jaunas efektīvas ārstēšanas metodes ieviešana zobu, mutes un sejas/žokļu slimību ārstēšanā, kā arī estētisku un funkcionālu problēmu risināšanā.

Paredzamie MT ieviešanas rezultāti zobārstniecībā – mīksto audu un kaulaudu reģeneratīvā terapija, veicinot ārstēšanas procesu efektivitāti - ātrāku un sekmīgāku reģenerācijas procesu veikšanu.

II MT realizācija un nosacījumi

1. Pacientu atlases kritēriji

1) Pacienti ar periodonta saslimšanām.
2) Pacienti ar endodontiskām saslimšanām.
3) Pacienti ar mutes dobuma mīksto audu saslimšanām.
4) Pacienti ar sejas un žokļu saslimšanām.

2. Indikācijas

Progresīvās, ar trombocītiem bagātinātās fibrīna metodes pielietošana zobārstniecībā (periodontoloģijā, endodontijā), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā indicēta šādos gadījumos:

 • periodontītu un gingivītu ārstēšana;
 • periodonta ķirurģija; 
 • atsegtas zobu saknes pārklāšana; 
 • zobu alveolas saglabāšana;
 • gadījumos, ja nepieciešama audu (mīksto audu un kaulaudu) atjaunošana zobu implantācijas veikšanai; 
 • endodontija; 
 • kaula atjaunošana; 
 • haimora dobuma pacelšana; 
 • mīksto audu ķirurģija.

Progresīvās, ar trombocītiem bagātinātās fibrīna metodes pielietošana zobārstniecībā (periodontoloģija, endodontija), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā ir relatīvi jauna metode, tādēļ pieau-got pierādījumu līmenim, ir gaidāms, ka indikācijas šīs metodes pielietošanai paplašināsies.

3. Kontrindikācijas

Progresīvās, ar trombocītiem bagātinātās fibrīna metodes pielietošana zobārstniecībā (periodontoloģijā, endodontijā), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā kontrindicēta šādos gadījumos:

 • imūndepresīvs stāvoklis.

4. Iespējamās komplikācijas

Procedūra ir nekaitīga un bez iespējām uz blakusefektu izpausmēm, jo A-PRF iegūst no konkrētā pacienta asinīm, tam nav pievienoti antikoagulanti vai kādas citas ķīmiskas vielas, un tas ir drošs pret atgrūšanas un alerģiskajām reakcijām, kā arī pret vīrusiem un baktērijām.

Pēc procedūras var novērot nelielu tūsku A-PRF aplicēšanas vietā, kas var saglabāties pirmās pāris dienas.

5. Brīdinājumi, piesardzība

 • Procedūru nedrīkst veikt, ja nav nodrošināta sterilitāte. 
 • Vienu (1) diennakti pirms procedūras pacients nedrīkst lietot alkoholu. 
 • MT pielietošanas rezultātā radušies atkritumi, izlietotie materiāli un to iepakojums jāiznīcina atbilstoši pastāvošām normatīvo aktu prasībām, kas regulē bioloģiski bīstamu materiālu un atkritumu utilizāciju. 
 • Ir jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medikamenti un medicīniskās ierīces.

6. MT lietošana īpašām pacientu grupām

Bērniem, grūtniecēm un pacientiem, kuri vecāki par 65 gadiem, procedūru nozīmē, novērtējot iegu-vumu un risku attiecību.

III MT metode

1. Pirms procedūras periods

MT ordinē zobārsts, periodontologs, endodontists, ortodonts, bērnu zobārsts, zobu protēzists, mutes, sejas un žokļu ķirurgs. Pacientus informē un izskaidro MT indikācijas, procedūras gaitu un sagaidāmos rezultātus.

2. Procedūra

 • Roku vēnas punkcijas vietu apstrādā ar ādu dezinficējošu šķīdumu. 
 • Tiek paņemtas 10-20ml asinis no pacienta vēnas, izmantojot A-PRF 10 ml stikla, sterilus vakutaine-rus.
 • Piepildītos vakutainerus ievieto centrifūgā un centrifugē 8 minūtes ar 1300 apgriezieniem minūtē.
 • Centrifugēšanas rezultātā vakutainera vidējā daļā ir izveidojies biezs, dzeltenīgs fibrīna receklis, kas satur aktivētus trombocītus un leikocītus. 
 • Ar ķirurģisko pinceti izņem šo fibrīna recekli, ar šķēru palīdzību atdala no apakšējā slānī esošajām sarkanajām asins šūnām un novieto A-PRF kastē.
 • Uzliek kastītē esošo nospiedošo vāciņu bez spiediena un tad uzliek kastes vāku. 
 • Pēc 1-2 minūtēm ir gatavs aplicējamais materiāls - aplicējama A-PRF membrāna. 
 • Kastes apakšā ir sakrājies eksudāts, ko var izmantot pievienojamo biomateriālu samitrināšanai. 
 • Aplicē A-PRF uz ārstējamās zonas. Aplikāciju skaits atkarīgs no apstrādājamās zonas lieluma. 
 • Zobārstniecībā: pēc mukogingivālā lēvera atsegšanas aplicē A-PFR membrānas uz kaula virsmas, izmantojot ķirurģisko pinceti, lēveru slēdz ar šuvēm (periodontīti, gingivīti, atsegtas zobu saknes pārklāšana). Zobu alveolas saglabāšanai aplicē A-PFR membrānu zobu alveolā, izmantojot ķirurģisko pinceti, nostiprina ar šuvēm. 
 • Sejas un žokļu ķirurģijā pie haimora dobuma pacelšanas pēc Sneideriana membrānas atsegšanas dobumu starp membrānu un kaula virsmu aizpilda ar A-PFR membrānām (procedūras veikšanai pēc vajadzības izmanto mazo vai lielo blīvētāju, membrānu ienes dobumā, izmantojot ķirurģisko pinceti).

3. Pēc procedūras periods

 • 3 - 4 dienas pēc procedūras nedrīkst apmeklēt baseinu, saunu vai pirti. 
 • Nedrīkst skalot mutes dobumu ar hlorheksidīnu saturošiem šķīdumiem.

IV Ārstniecības personas, viņu vispārējā un papildu kvalifikācija, kas nepieciešama MT reali-zācijai

 • Zobārsts vai ortodonts, vai periodontologs vai endodontists vai bērnu zobārsts vai zobu protēzists vai mutes un sejas/žokļu ķirurgs, kuri ir apmācīti progresīvās, ar trombocītiem bagā-tinātās, fibrīna metodes pielietošanā zobārstniecībā (periodontoloģija, endodontijā), mutes un sejas/žokļu ķirurģijā; 
 • zobārstniecības māsa;
 • nepieciešamības gadījumā var tikt pieaicināta medicīnas māsa un/vai operāciju māsa.

V MT materiāli tehniskais nodrošinājums

1. Ārstniecības līdzekļi

Lai nodrošinātu MT veikšanu, izmanto visdažādāko medicīnisko ierīču, zāļu (lokālās anestēzijas lī-dzekļi), instrumentu un palīgierīču kopumu. MT realizācijā var izmantot tikai likumīgi Latvijas tirgū ievietotus ārstniecības līdzekļus saskaņā ar to pielietošanu nosakošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Specifiskās medicīniskās ierīces

 • Centrifūga, kuru ražotājs ir paredzējis A-PRF iegūšanai; 
 • 10 ml vakutaineri; 
 • Vakutaineru turētājs; 
 • Asins kolektors; 
 • A-PRF kaste; 
 • Bļoda; 
 • Maza paplāte; 
 • Mazais blīvētājs;
 • Lielais blīvētājs; 
 • Dubultā karote (double spoon); 
 • Medicīniskais paliktnītis; 
 • Ķirurģiskā pincete; 
 • Ķirurģiskās šķēres;
 • Sterils ķirurģiskais materiāls.

VI Informācija par telpām un šo telpu tehnisko aprīkojumu

MT var tikt veikta tikai tādās ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādēs un to struktūrvienī-bās, kuras atbilst un ir aprīkotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Rīgā, 2018. gada 26. martā