Trešajā E-veselības lietotāju padomes sēdē informē par paveikto darba grupās

06.06.2019.  |   Drukas versija

Šodien, 6. jūnijā, Nacionālajā veselības dienestā (NVD) norisinājās trešā E-veselības lietotāju padomes sēde ar ārstu, farmaceitu un veselības nozares profesionāļu organizāciju pārstāvju dalību. Padomes dalībnieki tika informēti par darba grupās līdz šim paveikto un turpmākajiem plāniem.

Līdz šim darbs ir noritējis divās no četrām darba grupām, kas tika izveidotas atbilstoši uzlabojumu iedalījumam tematiskajos blokos. Vairāku sanāksmju ietvaros jomas speciālisti ir sanākuši kopā, lai jau daudz detalizētāk pārskatītu e-receptes un e-darbnespējas lapas nepieciešamos uzlabojumus un varētu nodefinēt precīzas prasības uzlabojumu veicējam, kas tālāk jau varēs sniegt vērtējumu par izmaksām un termiņiem darbu veikšanai.

Lai iespējami aptvertu visu iesaistīto pušu vajadzības, uz nākamajām e-darbnespējas lapas darbagrupas tikšanās reizēm ir plānots aicināt arī Latvijas darba devēju konfederācijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pārstāvjus.

Paredzēts, ka darbs visās četrās E-veselības darba grupās (e-darbnespējas lapas, e-receptes, nosūtījuma un ārējo informācijas sistēmu izstrādātāju) - norisināsies visas vasaras garumā un 5. septembrī, kad paredzēta nākamā E-veselības lietotāju padomes sēde, tiks prezentēti jau daudz precīzāki darba grupu lēmumi.

Padomes pārstāvji arī tika informēti par E-veselības 3. kārtas projektiem un tajos plānotajām aktivitātēm. Jau iepriekš ziņots, ka 3. kārtas ietvaros ir ieplānoti divi apjomīgi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekti – Veselības nozares informācijas sistēmas (VIS) modernizācija, attīstība un integrācija ar E-veselības sistēmu un E-veselības sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju, kopumā veicot uzlabojumus 18 blokos. Uzlabojumi ietver laboratorijas izmeklējumu integrāciju un dažādu reģistru un klasifikatoru integrēšanu E-veselības portālā, kā arī citu svarīgu veselības nozares procesu uzlabošanu. Pašlaik norisinās darbs pie līgumu slēgšanas ar iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm – šobrīd noslēgti jau 5 sadarbības līgumi, un drīzumā tiek plānots uzsākt darbu pie informācijas sistēmu tehnisko specifikāciju izstrādes, piesaistot ārstus, farmaceitu un veselības nozares profesionāļus.

Vienlaikus NVD pārstāvji norādīja, ka ir rasts tehnisks risinājums vienam no E-veselības nepieciešamo uzlabojumu sarakstā iekļautajiem punktiem. Ir nodrošināts, ka no 1. jūnija tiek korekti atainota un farmaceitiem E-veselībā redzama informācija par paralēli izplatītajiem medikamentiem – attiecīgi tagad farmaceits pret e-recepti pacientam var piedāvāt arī paralēli izplatīto medikamentu, tā paplašinot pacienta iespējas zāļu iegādē. Jānorāda, ka paralēli izplatītās zāles ir identiskas Eiropā reģistrētām un Latvijā pieejamām zālēm.

Sanākušie tika arī informēti, ka saskaņā ar grozījumiem noteikumos spēkā ir stājusies norma, paredzot tiesības ģimenes ārsta praksē nodarbinātai medicīnas māsai tehniski izrakstīt parasto, kā arī īpašo e-recepti zālēm un medicīniskām ierīcēm, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz valsts. Šādas tiesības māsai ir, ja elektroniskā recepte tiek izrakstīta atbilstoši ģimenes ārsta pirmreizēji izrakstītajai receptei un ja ģimenes ārsts devis šādu uzdevumu, kā arī nozīmētajā terapijā nav nepieciešamas izmaiņas. Attiecīgi NVD veic pakāpenisku E-veselības lietotāju tiesību piešķiršanu.

Tāpat NVD atgādināja, ka ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses tiek aicinātas pēc iespējas operatīvāk iesniegt NVD pieteikumus PREDA aplikācijas izmantošanai, lai varētu nodrošināt 2018. gada datu ievadi par pacientiem ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā (PREDA).

Sēdes laikā tika atkārtoti lemts par padomes vadītāju iecelt ģimenes ārstu Andri Baumani.