Sanāksme par personas datu aizsardzību e-veselības kontekstā

13.06.2011.  |   Drukas versija

Šodien, 13. jūnijā, Veselības ekonomikas centrs Eiropas Savienības mājā organizē sanāksmi, lai aktualizētu jautājumu par pacientu tiesībām un personas datu aizsardzību saistībā ar topošajām e-veselības sistēmām.*

Lai uzklausītu iesaistīto institūciju viedokļus un kopā rastu risinājumus pacientu tiesību un datu aizsardzības jomas attīstībai e-veselības kontekstā, uz diskusiju ir uzaicinātas institūcijas, kuru funkcijas ir saistītas ar piekļuvi pacientu datiem un to drošību. (Datu valsts inspekcija, Tiesībsargs, Veselības, Iekšlietu, Labklājības, Tieslietu ministriju un to padotības iestāžu pārstāvji).

Jāatzīmē, ka pacientu tiesības un personas datu aizsardzības juridiskie aspekti ir vieni no būtiskākiem risināmiem jautājumiem veiksmīgai e-veselības sistēmu ieviešanai. Normatīvajos aktos ir jābūt precīzi formulētiem nolūkiem, kādos pacientu datus no e-veselības sistēmām ir tiesības saņemt un apstrādāt*, aizsargājot „[..]fizisku personu pamattiesības un brīvības un jo īpaši viņu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu apstrādi". **

Sanāksmē Dr.iur. Solvita Olsena sniegs tiesisko kritēriju salīdzinājumu Latvijā un citās Eiropas valstīs attiecībā uz tiesībām saņemt pacientu datus, Pacientu ombuds informēs par pacientu viedokli saistībā ar pašreizējo situāciju un topošajām e-veselības sistēmām, bet Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane un speciālisti stāstīs par priekšlikumiem attiecībā uz e-veselības normatīvo regulējumu.

*Veselības ekonomikas centra vadītajos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajos projektos ir uzsākta sabiedrības veselības portāla, elektroniskās veselības kartes, elektronisko pierakstu/nosūtījumu, e-receptes sistēmu izstrāde, kura jāpabeidz līdz 2013. gadam.

**Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995.gada 24.oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 1.pants. 1.punkts.