VEC uzsācis integrētas veselības aprūpes pamatprincipa īstenošanu pakalpojumu plānošanā

09.05.2011.  |   Drukas versija

Veselības ekonomikas centrs (VEC) ir uzsācis valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas sistēmas pārskatīšanu, kas balstīsies uz integrētas veselības aprūpes pamatprincipu un pakalpojumu izmaksu efektivitāti.

Veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvarā ap 80% veido pakalpojumi hronisko slimību ārstēšanai, kas nozīmē, ka ārstēšanas rezultāts ir būtiski atkarīgs no pacientu vajadzībām atbilstošu un secīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un to integritātes starp dažādiem aprūpes posmiem.

Integrētas veselības aprūpes veidošanas pamatā ir hronisko slimību menedžmenta shēmas un pacientu plūsmas vadlīnijas.* Ir uzsākta slimību menedžmenta shēmu un pacientu plūsmas vadlīniju izstrāde sirds asinsvadu slimībām, onkoloģiskām saslimšanām, cukura diabētam, kā rezultātā tiks noteikti pakalpojumi, kuri ir būtiski katrā aprūpes posmā: veselības veicināšana, primārā, sekundārā profilakse, ārstēšana ambulatorā un stacionārā etapā, mājas aprūpe, rehabilitācija.

Pakalpojuma izmaksu efektivitātes noteikšanai VEC ir izstrādājis metodiku, kas pamatojas uz ārstniecības metodes vai vairāku metožu efektivitātes un izmaksu salīdzinošo novērtējumu. Latvijā atļauts lietot ārstniecībā tikai tās medicīniskās tehnoloģijas, kas ir apstiprinātas un reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē un satur metodes procesa, efektivitātes un nepieciešamo resursu aprakstu. (Ārstniecības likums (01.07.1997) 35. pants; MK noteikumi nr. 468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība" (28.06.2005.))

Savukārt, lai jaunu medicīnas tehnoloģiju iekļautu valsts apmaksāta pakalpojuma pamatā, ārstniecības iestādei jāsniedz pakalpojumu izmaksu detalizēts apraksts un plānotais pacientu skaits (skat. VEC rīkojums nr.119. (15.10.2010.) „Par nosacījumiem jaunu pakalpojumu iekļaušanai no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sarakstā"). VEC novērtē jaunā pakalpojuma efektivitāti un izmaksas saistībā ar jau lietotām metodēm, kā arī veic ietekmes uz budžetu aprēķinu.

Pakalpojumu izmaksu efektivitāte tiek vērtēta gan balstoties uz ieguvumiem un izmaksām sabiedrībai kopumā, gan konkrēta veselības aprūpes posma ietvaros, nosakot izmaksu efektīvākos pakalpojumus noteiktai pacientu mērķa grupai. Integrētu veselības aprūpes pieejas īstenošana nākamā posmā būtu saistāma ar sociālās aprūpes pakalpojumiem.

 

* Par hronisko slimību menedžmentu skat. Pasaules Veselības organizācijas materiālu "How can chronic disease management programmes operate across care settings and providers?"