Operatīvā budžeta informācija

24.01.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" apakšprogrammu izpilde 2016.gada 12 mēnešos, EUR

 

Apakš - programmas kods

   Apakšprogrammas nosaukums

Plānotais finansējums 2016. gadam

Līdzekļu izlietojums no gada sākuma           

Izpilde % no gada plāna

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodotās budžeta programmas, kopā:   699 149 330
696 324 085.32 99.60
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 683 021 790
682 901 846.82
99.98
33.01.00 Ārstniecība  524 675 747

524 584 697.56

99.98
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 144 583 366
144 583 366.00
100.00
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 11 544 970.00
11 516 076.26
99.75
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 119 521.00
100.00
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"  108 110
108 110.00
100.00
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem  1 990 076 1 990 076.00
100.00
37.03.00  Krievijas Federācijas militāro  pensionāru veselības aprūpe  (no KF līdzekļiem) 2 759 842
2 625 901.72
95.15
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 6 423 409 5 799 673.04
90.29
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 3 351 420 1 738 776.98
51.88
70.20.00 Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015. gadā 108 207
108 206.12
100.00
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 1 305 536 972 647.19
74.50
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 11 001 8 934.70 81.22
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 22 160 22 141.57

99.92


99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 2 143 765 2 143 763.22

100.00